Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

บทคัดย่อ สถานภาพการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป

Written by 
Rate this item
(2 votes)

สถานภาพการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป

 

“สถานภาพการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปในบริบทการท่องเที่ยวรอบ 3 ทศวรรษ” เป็นหนึ่งในหัวข้อวิจัยของโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล โดยสังเคราะห์ข้อมูลวรรณกรรมการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในภูมิภาคดังกล่าวย้อนหลัง 30 ปีเพื่อจัดทำบรรณนิทัศน์ก่อนวิเคราะห์สถานภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ในเชิงปริมาณพบงานศึกษา 72 เรื่อง ทศวรรษแรก (พ.ศ. 2527-2536) 2 เรื่อง ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2537-2546) 19 เรื่อง และทศวรรษท้ายสุด (พ.ศ. 2547-2556) 51 เรื่อง ในเชิงคุณภาพ ในรอบ 3 ทศวรรษ พบงานวิทยานิพนธ์ 45 เรื่อง งานวิจัย 20 เรื่อง และหนังสือและบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง หากพิจารณาในแง่สถานภาพกลุ่มชาติพันธุ์ที่ศึกษาพบว่ามีความหลากหลาย เช่น ศึกษาชาวไทยภูเขา ม้ง ภูไท มอญ อาข่า กะเหรี่ยง ไทลื้อ ปะด่อง ไทใหญ่ เวียดนาม ไทดำ ไทพวน กวย ญัฮกรุ ไทเบิ้ง ไทยวน และไทขึน เป็นต้น ขณะที่สถานภาพเรื่องประเด็นสำคัญในการศึกษาพบ 6 ประเด็นที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ คือ การพัฒนา การจัดการ การศึกษา การเปลี่ยนแปลง อัตลักษณ์ และการอนุรักษ์ ที่น่าสนใจคือ ในงานศึกษาชิ้นหนึ่งๆ อาจมีประเด็นเหลื่อมซ้อนกัน 1-2 ประเด็น ผลการศึกษาเผยให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นประเด็นที่พบงานศึกษามาที่สุดคือ 32 เรื่อง รองลงมาคือ ประเด็นการพัฒนาพบ 30 เรื่อง ถัดมาคืออัตลักษณ์พบ 13 เรื่อง ในขณะที่การจัดการพบน้อยกว่าการอัตลักษณ์เพียงหนึ่งเรื่อง ส่วนเรื่องการศึกษากลับเป็นประเด็นที่พบน้อยสุด คือ พบเพียง 1 เรื่อง และการอนุรักษ์พบมากกว่าประเด็นการศึกษา 3 เรื่อง กล่าวโดยสรุป การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปในรอบ 3 ทศวรรษ มีสถานภาพการศึกษาค่อนข้างไร้ทิศทาง ขาดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนางานวิจัยที่วางแผนอย่างเป็นระบบ จึงทำให้สถานภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมีความไม่แน่นอน ประการสำคัญ สถานภาพการศึกษาดังกล่าวยังมีนัยยะสำคัญสื่อให้เห็นถึง เรื่องราว “ชาติพันธุ์” ในมิติการท่องเที่ยวที่มีสภาพไม่ต่างไปจากความเป็น “ชายขอบ” ในกลุ่มวัฒนธรรมอาเซียนที่ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดูจะไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร ทั้งที่ๆ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เหล่านี้ก็คือกลุ่มคนผู้มีวัฒนธรรมที่มีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารัฐชาติใด

 

Read 5994 times

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16157239
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
243280
0
243280
15913794
243280
263161
16157239
Server Time: 23-06-2021 18:05:55