Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ฐานข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในเอเซียอาคเนย์

การสำรวจเบื้องต้นว่าด้วยองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเอเชียอาคเนย์ หรืออุษาคเนย์ นับเป็นอนุภูมิภาคของเอเชียที่สำคัญนับจากอดีตกระทั่งปัจจุบัน  เอเชียอาคเนย์ประกอบด้วยหลายประเทศติดต่อกับจีนทางด้านเหนือ ออสเตรเลียทางใต้ ปาปัวนิวกีนีทางตะวันออก และอินเดียทางตะวันตก สามารถแบ่งตามภูมิศาสตร์หลักเป็น ภาคผืนแผ่นดินใหญ่ หรืออินโดจีน ประกอบด้วย กัมพูชา ไทย ลาว เมียนมา เวียดนาม และมาเลเซียตะวันตก และภาคหมู่เกาะในมหาสมุทร ประกอบด้วย บรูไน มาเลเซียตะวันออก ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ กล่าวได้ว่า วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก บนแผ่นดินใหญ่จะมีการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมอินเดียและจีน ส่วนบรรดาประเทศหมู่เกาะได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์นั้นประกอบด้วยวัฒนธรรมอาหรับ โปรตุเกส สเปน จีน อินเดีย และวัฒนธรรมพื้นเมืองมลายู ส่วนบรูไนจะค่อนข้างแตกต่างจากประเทศอื่น เพราะได้รับอิทธิพลมากมายจากวัฒนธรรมอาหรับ

อย่างไรก็ตามนอกจากภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมหลักดังกล่าวแล้ว วัฒนธรรมของบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจำนวนกว่า  700 กลุ่ม ด้วยประชากรเหล่านี้อาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มๆ ตามชาติพันธุ์ของตนเอง มีภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และมีการธำรงอัตลักษณ์ ผสมผสาน หรือปรับเปลี่ยนเรื่อยมา นับเป็นอาณาบริเวณที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก


         ภายใต้มโนทัศน์กลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic group) ซึ่งเป็นมโนทัศน์สำคัญหนึ่งที่นักมานุษยวิทยาใช้ในการจำแนกกลุ่มชนต่างๆ อันแพร่หลายในสาขาวิชามานุษยวิทยาตั้งแต่ทศวรรษของ 2490 เป็นต้นมา สันนิษฐานว่า มโนทัศน์กลุ่มชาติพันธุ์เกิดขึ้นและแพร่หลายจากประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และปัญหาเรื่อง “ชนชาติ” จึงมีข้อเสนอให้ใช้ “กลุ่มชาติพันธุ์” แทน แม้กลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียอาคเนย์แต่ละกลุ่มอาจมีจำนวนมากน้อยแตกต่างกัน มีการศึกษาวิจัยหลากประเด็นทั้งในแง่การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประกอบกัน หากองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีนั้นนับว่ามีความสำคัญและน่าสนใจอย่างยิ่ง เมื่อภูมิภาคแห่งนี้กำลังก้าวเข้าสู่ภายใต้เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เพื่อให้กลุ่มประเทศอาเซียน 10  ประเทศมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์อย่างมิอาจหลีกเลี่ยง “การสำรวจเบื้องต้นว่าด้วยองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียอาคเนย์” (The Survey of Cultural Knowledge of the Ethnic Groups in Southeast Asia) หนึ่งในหัวข้อโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล) จึงนับเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมที่สำคัญต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น

 

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            2. เพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจในปรากฎการณ์สังคมวัฒนธรรมเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1. ทำให้เกิดฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            2. ทำให้ผู้ใช้บริการ (ผ่านเวปไซต์ฐานข้อมูล) ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น

 

ระยะเวลาดำเนินงาน    2 เดือน (กรกฎาคม – สิงหาคม 2556)

ผู้รับผิดชอบ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรงพล  อินทร์จันทร์

                        ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

เค้าโครงเนื้อหา

การสำรวจเบื้องต้นว่าด้วยองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียอาคเนย์

(The Survey of Cultural Knowledge of the Ethnic Groups in Southeast Asia)

ประกอบด้วยเนื้อหา 4 บท ได้แก่

บทที่ 1 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในเอเชียอาคเนย์

กล่าวถึงสถานการณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในภูมิภาคอาคเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นถึงภูมิศาสตร์การกระจายตัวของประชากรของกลุ่มชาติพันธุ์ ต่าง ๆ ในปัจจุบัน

 

บทที่ 2ารจัดจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียอาคเนย์

            กล่าวถึง แนวความคิด รูปแบบ และปัญหาในการจัดจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

บทที่ 3 องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียอาคเนย์

            ประมวลความรู้จากการศึกษาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

บทที่ 4 สรุป

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16442016
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209774
0
209774
16232077
209774
0
16442016
Server Time: 18-09-2021 02:34:57