Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

เป็นอาคารยาวอยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผนังแต่ละด้านมีเสาทรงสี่เหลี่ยมประดับผนัง ระหว่างเสาเจาะช่องหน้าต่างประดับลูกกรงทรงมะหวด ปาร์มองติเยร์ได้กำหนดกลุ่มอาคารกลุ่มหนึ่งในกลุ่มศาสนสถานมิเซินโดยใช้ตัวอักษร D โดยน่าสังเกตว่าอาคารในกลุ่มนี้แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆคือไม่มีกำแพงกั้นอาณาเขตของตนเอง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าอาคารในกลุ่มดังกล่าวคือ อาคารบริวารของศาสนสถานสองกลุ่มคือ กลุ่มมิเซิน B และ C โดยบางหลังคือมณฑปที่นิยมสร้างไว้ทางด้านหน้านอกกำแพงศาสนสถานนั่นเอง สำหรับอาคารมิเซิน D2 แท้จริงแล้วก็คือมณฑปของปราสาทมิเซิน C1 ซึ่งเป็นปราสาทประธานในของกลุ่มปราสาทมิเซิน C

ศาสนสถานมิเซิน C หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และมีปราสาทมิเซิน C1 เป็นปราสาทประธาน เสาเซาะร่องโดยร่องทะลุถึงหัวเสา และซุ้มมีลักษณะคล้ายกรอบหน้านางมีการประดับพุ่มข้าวบิณฑ์บนยอดแสดงถึงลักษณะศิลปะมิเซิน A1 สำคัญของปราสาทหลังนี้คือ ตัวปราสาทอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุขทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ผนังของเรือนธาตุและมุขมีการประดับด้วยเสาประดับผนังสี่เหลี่ยม ระหว่างเสามีการประดับซุ้มที่มีประติมากรรมรูปบุคคลอยู่ภายใน ทั้งนี้ปราสาทมิเซิน C1 มีอาคารมิเซิน D2 เป็นมณฑปอยู่ทางด้านหน้านอกกำแพงศาสนสถาน แต่มีฉนวนทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน

ปราสาทมิเซิน H1 คือปราสาทประธานของศาสนสถานมิเซิน H ปัจจุบันเหลือเพียงผนังด้านหนึ่ง ลักษณะแสดงถึงศิลปะจามสมัยบิญดิ่ญ ทั้งนี้หน้าบันที่ประตูทางเข้าของปราสาทประธานหลังนี้เก็บไว้ที่วิหารของมิเซิน D1 ซึ่งแกะสลักเป็นรูปศิวนาฏราช

ปราสาทมิเซินเป็นกลุ่มศาสนสถานขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดขวงนัม ทั้งนี้จากการสำรวจสามารถแบ่งศาสนสถานออกเป็น 9 กลุ่ม ซึ่งนายปาร์มองติเยร์ได้ตั้งชื่อแต่ละกลุ่มด้วยตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส อันได้แก่ A, A’, B, C, D, E, F, G และ H ศาสนสถานกลุ่มดังกล่าวสร้างขึ้นในหลายยุคสมัย จากจารึกพบว่าศาสนากลุ่มนี้เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกในพุทธศตวรรษที่ 10 -11 ในสมัยพระเจ้าภัทรวรมัน แต่งานศิลปกรรมที่เก่าที่สุดกลับไม่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 จากกลุ่มปราสาทมิเซิน E ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่า ปราสาทแต่ละกลุ่มนั้นมีองค์ประกอบไม่ต่างกัน คือ อาคารภายในกำแพงล้อมรอบศาสนสถานประกอบด้วย โคปุระ ปราสาทประธาน อาคารเก็บจารึก และอาคารประกอบพิธีกรรม มณฑป ส่วนด้านนอกกำแพงจะมีมณฑป 1 หลัง และอาคารเหล่านี้หันไปทางทิศตะวันออก

หมวดหมู่ศิลปะจามและเวียดนาม

หมวดหมู่ศิลปะจามและเวียดนาม,อาณาจักรจาม,อาณาจักรเวียด,ศิลปะหัวล่าย,ศิลปะดงเดือง,ศิลปะบินดิ่ญ

Choose a category...

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะจามและเวียด

 • ศิลปะจามและเวียดนาม
    ประเทศเวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน โดยมีอาณาเขตทางเหนือติดต่อกับประเทศจีน ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ทางทิศใต้ติดต่อกับทะเลจีนใต้ ส่วนอาณาเขตทางทิศตะวันออกนั้นติดต่อกับอ่าวตังเกี๋ยดินแดนที่เรียกว่าประเทศเวียดนามในปัจจุบันมีพัฒนาการอันยาวนานโดยมีหลักฐานเก่าแก่ไปถึงสมัยยุคหินเก่า ดินแดนแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายหลาย ที่มีบทบาทอย่างมากคือ…
  Written on วันอังคาร, ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๒๘
 • ภาพรวมปราสาทเฝือกล็อค หรือ ปราสาททอง - Phuoc Loc
  ปราสาทเฝือกล็อค หรืออีกชื่อหนึ่งคือปราสาททอง ตั้งอยู่บนเนินกลางกลางป้อมปราการจาบาน ในจังหวัดบิญดิ่ญ ปัจจุบันเหลือเพียงปราสาทประธานเพียงหลังเดียวเท่านั้น ทั้งนี้การสร้างศาสนสถานบนเขาสูงเริ่มพบในศิลปะจามตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร แต่เดิมมีการค้นพบศิวลึงค์พร้อมฐาน ทำให้ทราบว่าศาสนสถานี้แต่เดิมสร้างขึ้นในไศวนิกาย…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๐:๐๐
 • ภาพรวมปราสาทบาญอิต - Bahn It
  ปราสาทบาญอิต หรือปราสาทเงินสร้างบนเนินเขาบนชายฝั่งด้านทิศใต้ของแม่น้ำกอน ในจังหวัดบิญดิ่ญ ชื่อ “บาญอิต” ตั้งโดยคนพื้นถิ่นโดยแปลว่าขนมเค้กที่มีทรงปิรามิดสี่เหลี่ยม ส่วน ชื่อ “ปราสาทเงิน” เป็นชื่อที่ตั้งโดยชาวฝรั่งเศส…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๕:๕๖
 • โคปุระในปราสาทบาญอิต - Bahn It
  โคปุระตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของศาสนสถานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าปราสาทประธาน ผนังประดับเสาห้าต้น แต่ละต้นเซาะร่องไม่ถึงหัวเสา และซุ้มมีรูปทรงคล้ายใบหอกเรียบแสดงถึงลักษณะศิลปะบิญดิ่ญ ทั้งนี้โคปุระ คือ อาคารประเภทหนึ่งที่สร้างไว้เพื่อเป็นประตูทางเข้าออกศาสนสถาน ในศิลปะจามนิยมสร้างไว้เพียงทางด้านหน้าของศาสนสถานซึ่งก็คือทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งต่างจากศิลปะเขมรที่บางครั้งอาจสร้างโคปุระไว้ทั้งสี่ด้านของศาสนสถาน
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๖:๐๐
 • ปราสาทประธานในปราสาทบาญอิต - Bahn It
  ปราสาทประธานสร้างในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีมุขทางที่ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว อีกสามด้านเป็นประตูหลอก แต่เดิมเคยประดิษฐานประติมากรรมพระศิวะซึ่งกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 รูปแบบปราสาท อาทิ เสาประดับผนังห้าเสาที่มีการเซาะร่องตรงกลางแต่ไม่ทะลุบัวหัวเสา…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๖:๐๗

คำค้น ศิลปะจามและเวียด

Bahn It Da Nang Ha Noi Hanoi Ho Chi Minh Hue Imperial City Khanh Hoa Museum of History Ngoc Son Ninh Thuan Po Nagar Po Rome Quang Nam The Museum of Cham Sculpture Vietnam History Museum ขวงนัม ขาญหัว ครุฑ ฐาน ดานัง ตราเกียว นิญถวน บิญดิ่ญ ปราสาทดงเดือง ปราสาทบริวาร ปราสาทประธาน ปราสาทมิเซิน ปราสาทโพนคร ปราสาทโพโรเม่ พระราชวังเมืองเว้ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามประจำเมืองดานัง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำเมืองโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนามประจำเมืองฮานอย พุทธศาสนา ลัทธิเต้า วัดดอกบัว วัดวิหารเสาเดียว วัดหง็อกเซิน วัดเนินหยก วันเหมียว วิหารวรรณกรรม ศิลปะจาม ศิลปะดงเดือง ศิลปะบิญดิ่ญ ศิลปะมิเซิน A1 ศิลปะมิเซินE1 ศิลปะราชวงศ์ลี้ ศิลปะราชวงศ์เลระยะหลัง ศิลปะราชวงศ์เหงียน ศิลปะสมัยหลัง ศิลปะเวียด ศิวนาฏราช สิงห์ สุสาน หน้าบัน ฮานอย ฮินดู เว้ โฮจิมินห์

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16448387
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3722
212423
3722
16232077
216145
0
16448387
Server Time: 19-09-2021 18:13:34