Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ประติมากรรมสตรีองค์นี้คือ องค์ประธานของปราสาทประธานของปราสาทโพนคร ซึ่งมีการคลุมพระภูษาปิดพระวรกายและส่วนพระเกศา ทำให้เห็นเพียงพระพักตร์เท่านั้น บนพระเศียรมีการประดับศิราภรณ์ พระวรกายและฐานของประติกากรรมอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 แต่พระพักตรเป็นของใหม่โดยชาวเวียดนามซึ่งอาจนำมาประดิษฐานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 - 26 เทียนอี คือ เทพสตรีตามความเชื่อของชาวเวียด ซึ่งเชื่อว่าคือเทพแห่งผืนดินของอาณาจักรทางใต้ และปรากฏกายต่อหน้าจักรพรรดิราชวงศ์ลี้ และกล่าวว่าพระนางจะปกป้องพระองค์หากพระองค์สร้างศาสนสถานให้ที่หมู่บ้านลังในเมืองฮานอย ดังนั้นเมื่ออาณาจักรเวียดมายึดปราสาทโพนครซึ่งเป็นศาสนสถานฮินดูของอาณาจักรจามแล้ว จึงสถาปนาปราสาทโพนครขึ้นให้เป็นศาสนสถานของเทียนอี

มณฑปตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบริเวณศาสนสถาน โดยเป็นอาคารยกฐานสูงภายในประกอบด้วยเสาจำนวนมาก ไม่เหลือหลักฐานผนังซึ่งแสดงว่าอาจสร้างเป็นอาคารโถง ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่าหน้าที่ของอาคารหลังนี้คืออะไร แต่น่าจะเป็นอาคารที่ต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กับปราสาทประธานอย่างใกล้ชิด
ปราสาทบริวารหลังนี้อยู่ทางด้านหลังปราสาทประธาน ซึ่งมีการพบจากรึกจากปราสาทหลังดังกล่าวโดยอยู่ในช่วงพ.ศ. 1356 แต่รูปแบบศิลปกรรม เช่น เสาติดผนังเรียบไม่เซาะร่อง ซุ้มทรงใบหอกเรียบสามารถกำหนดอยู่ในช่วงศิลปะบิญดิ่ญคือ พุทธศตวรรษที่ 16 – 18 จากจารึกทำให้ทราบว่า อาคารแห่งนี้ในคราวแรกสร้างอาจประดิษฐานพระพิฆเณศ ซึ่งการวางผังศาสนสถานโดยให้อาคารที่ประดิษฐานพระพิฆเณศตั้งอยู่ทางด้านหลังอาคารประธาน ปรากฏมาก่อนแล้วในศิลปะอินเดีย

ปราสาทประธานสร้างขึ้นในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุขทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ด้านที่เหลือเป็นประตูหลอก ทั้งนี้แต่ละผนังมีเสาประดับจำนวน 5 ต้น และแต่ละต้นเรียบไม่มีการเสาะร่อง ซุ้มมีลักษณะเหมือนทรงใบหอกเรียบไม่มีการประดับใดๆ แสดงถึงเอกลักษณ์สมัยศิลปะบิญดิ่ญ ถึงแม้รูปแบบศิลปะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 แต่จารึกทำให้ทราบอาคารหลังนี้มีมาก่อนแล้ว สภาพที่เห็นอยู่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างเพิ่มในภายหลัง ทั้งนี้ จากจากรึกทำให้ทราบว่า ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 มีการประดิษฐานประติมากรรมเทวสตรีภควตี ซึ่งประติมากรรมดั่งกล่าวได้หายสาบสูญไปแล้ว ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าเทียนอีซึ่งเป็นเทพเจ้าของชาวเวียด

ปราสาทโพนครอยู่ในเขตจังหวัดขาญหัว โดยตั้งบนเนินเขาบริเวณปากแม่น้ำซึ่งห่างจากเมืองญาตรังประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในศาสนสถานประกอบด้วยอาคารหลัก 7 หลัง สถาปัตยกรรมโดยภาพรวมสามารถกำหนดอายุอยู่ในช่วงศิลปะบิญดิ่ญคือราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 แต่หลักฐานเอกสารในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 -14 มีการกล่าวถึงศาสนสถานแห่งนี้มาก่อนแล้วโดยสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเทพสตรีภัควตี ทั้งนี้ศาสนสถานแห่งนี้เคยถูกทำลายหลายครั้งเช่น ในปีพ.ศ.1287 เคยถูกโจมตีโดยกองทัพชวา และในปี พ.ศ. 1493 โดยกองทัพเขมร ดังนั้นปราสาทแห่งนี้จึงมีการบูรณะ และสร้างเพิ่มเติมหลายครั้ง ในสมัยการปกครองของอาณาจักรจาม ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อศาสนาฮินดู แต่เมื่อบริเวณนี้ถูกยึดอำนาจโดยอาณาจักรเวียด ปราสาทโพนครจึงกลายมาเป็นศาสนสถานของเทียนอีซึ่งเป็นเทพเจ้าของพวกเวียดแทน

หมวดหมู่ศิลปะจามและเวียดนาม

หมวดหมู่ศิลปะจามและเวียดนาม,อาณาจักรจาม,อาณาจักรเวียด,ศิลปะหัวล่าย,ศิลปะดงเดือง,ศิลปะบินดิ่ญ

Choose a category...

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะจามและเวียด

 • ศิลปะจามและเวียดนาม
    ประเทศเวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน โดยมีอาณาเขตทางเหนือติดต่อกับประเทศจีน ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ทางทิศใต้ติดต่อกับทะเลจีนใต้ ส่วนอาณาเขตทางทิศตะวันออกนั้นติดต่อกับอ่าวตังเกี๋ยดินแดนที่เรียกว่าประเทศเวียดนามในปัจจุบันมีพัฒนาการอันยาวนานโดยมีหลักฐานเก่าแก่ไปถึงสมัยยุคหินเก่า ดินแดนแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายหลาย ที่มีบทบาทอย่างมากคือ…
  Written on วันอังคาร, ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๒๘
 • ภาพรวมปราสาทเฝือกล็อค หรือ ปราสาททอง - Phuoc Loc
  ปราสาทเฝือกล็อค หรืออีกชื่อหนึ่งคือปราสาททอง ตั้งอยู่บนเนินกลางกลางป้อมปราการจาบาน ในจังหวัดบิญดิ่ญ ปัจจุบันเหลือเพียงปราสาทประธานเพียงหลังเดียวเท่านั้น ทั้งนี้การสร้างศาสนสถานบนเขาสูงเริ่มพบในศิลปะจามตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร แต่เดิมมีการค้นพบศิวลึงค์พร้อมฐาน ทำให้ทราบว่าศาสนสถานี้แต่เดิมสร้างขึ้นในไศวนิกาย…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๐:๐๐
 • ภาพรวมปราสาทบาญอิต - Bahn It
  ปราสาทบาญอิต หรือปราสาทเงินสร้างบนเนินเขาบนชายฝั่งด้านทิศใต้ของแม่น้ำกอน ในจังหวัดบิญดิ่ญ ชื่อ “บาญอิต” ตั้งโดยคนพื้นถิ่นโดยแปลว่าขนมเค้กที่มีทรงปิรามิดสี่เหลี่ยม ส่วน ชื่อ “ปราสาทเงิน” เป็นชื่อที่ตั้งโดยชาวฝรั่งเศส…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๕:๕๖
 • โคปุระในปราสาทบาญอิต - Bahn It
  โคปุระตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของศาสนสถานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าปราสาทประธาน ผนังประดับเสาห้าต้น แต่ละต้นเซาะร่องไม่ถึงหัวเสา และซุ้มมีรูปทรงคล้ายใบหอกเรียบแสดงถึงลักษณะศิลปะบิญดิ่ญ ทั้งนี้โคปุระ คือ อาคารประเภทหนึ่งที่สร้างไว้เพื่อเป็นประตูทางเข้าออกศาสนสถาน ในศิลปะจามนิยมสร้างไว้เพียงทางด้านหน้าของศาสนสถานซึ่งก็คือทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งต่างจากศิลปะเขมรที่บางครั้งอาจสร้างโคปุระไว้ทั้งสี่ด้านของศาสนสถาน
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๖:๐๐
 • ปราสาทประธานในปราสาทบาญอิต - Bahn It
  ปราสาทประธานสร้างในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีมุขทางที่ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว อีกสามด้านเป็นประตูหลอก แต่เดิมเคยประดิษฐานประติมากรรมพระศิวะซึ่งกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 รูปแบบปราสาท อาทิ เสาประดับผนังห้าเสาที่มีการเซาะร่องตรงกลางแต่ไม่ทะลุบัวหัวเสา…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๖:๐๗

คำค้น ศิลปะจามและเวียด

Bahn It Da Nang Ha Noi Hanoi Ho Chi Minh Hue Imperial City Khanh Hoa Museum of History Ngoc Son Ninh Thuan Po Nagar Po Rome Quang Nam The Museum of Cham Sculpture Vietnam History Museum ขวงนัม ขาญหัว ครุฑ ฐาน ดานัง ตราเกียว นิญถวน บิญดิ่ญ ปราสาทดงเดือง ปราสาทบริวาร ปราสาทประธาน ปราสาทมิเซิน ปราสาทโพนคร ปราสาทโพโรเม่ พระราชวังเมืองเว้ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามประจำเมืองดานัง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำเมืองโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนามประจำเมืองฮานอย พุทธศาสนา ลัทธิเต้า วัดดอกบัว วัดวิหารเสาเดียว วัดหง็อกเซิน วัดเนินหยก วันเหมียว วิหารวรรณกรรม ศิลปะจาม ศิลปะดงเดือง ศิลปะบิญดิ่ญ ศิลปะมิเซิน A1 ศิลปะมิเซินE1 ศิลปะราชวงศ์ลี้ ศิลปะราชวงศ์เลระยะหลัง ศิลปะราชวงศ์เหงียน ศิลปะสมัยหลัง ศิลปะเวียด ศิวนาฏราช สิงห์ สุสาน หน้าบัน ฮานอย ฮินดู เว้ โฮจิมินห์

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16448171
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3506
212423
3506
16232077
215929
0
16448171
Server Time: 19-09-2021 17:16:49