Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ศิลปะจามและเวียดนาม

Written by 
Rate this item
(3 votes)

ประเทศเวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน โดยมีอาณาเขตทางเหนือติดต่อกับประเทศจีน ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ทางทิศใต้ติดต่อกับทะเลจีนใต้ ส่วนอาณาเขตทางทิศตะวันออกนั้นติดต่อกับอ่าวตังเกี๋ย
ดินแดนที่เรียกว่าประเทศเวียดนามในปัจจุบันมีพัฒนาการอันยาวนานโดยมีหลักฐานเก่าแก่ไปถึงสมัยยุคหินเก่า ดินแดนแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายหลาย ที่มีบทบาทอย่างมากคือ เวียด และจาม โดยอาณาจักรของพวกเวียดอยู่ทางตอนเหนือ ส่วนจามจะอยู่ทางตอนใต้ อาณาจักรทั้งสองในสมัยหนึ่งได้มีความเจริญรุ่งเรืองด้านการปกครอง และการทหาร นอกจากนี้อาณาจักรเวียด และจามต่างมีการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของตนเอง และมีพัฒนการที่น่าสนใจด้วย

ศิลปะจามและเวียดนาม

 • cat2-001

  ศิลปกรรมในอาณาจักรจาม

  อาณาจักรจามกินพื้นส่วนเวียดนามกลางถึงเวียดนามใต้ โดยมีเชื้อชาติจามเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ทั้งนี้ในขณะที่อาณาจักรเวียดรับอิทธิพลหลักจากวัฒนธรรมจีน แต่อาณาจักรจามกลับรับวัฒนธรรมมาจากอินเดีย และเขมร ส่วนจีนมีบทบาทชั้นรองลงมา นอกจากนี้คนในอาณาจักรเวียดโดยหลักนับถือพุทธศาสนามหายานซึ่งมีที่มาจากจีน แต่ผู้คนในอาณาจักรจามโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู และบางยุคอาจมีพระพุทธศาสนาบ้าง ชื่อลำดับสมัยของศิลปกรรมในอาณาจักรจามไม่ได้เรียกตามลำดับราชวงศ์เหมือนกับศิลปะเวียด หากแต่เรียกตามชื่อศาสนสถาน หรือสถานที่ที่พบงานศิลปกรรมในยุคดังกล่าว ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

   

  มิเซิน E1 พุทธศตวรรษที่ 13
  หัวล่าย พุทธศตวรรษที่ 14
  ดงเดือง ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 15
  มิเซิน A1 ครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 16-17
  บิญดิ่ญ พุทธศตวรรษที่ 17-18
  สมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 19-21
 • cat2-002

  ศิลปกรรมในอาณาจักรเวียด

  พื้นที่ของอาณาจักรเวียดอยู่ในส่วนของเวียดนามเหนือในปัจจุบัน อาณาจักรแห่งนี้มีความสัมพันธ์กับจีนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเคยอยู่ใต้อำนาจการปกครองของจีน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งเขตการปกครองของราชสำนักจีนด้วย ดังนั้นเราจะเห็นได้ถึงแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมจีนในงานศิลปกรรมของคนแถบนี้ หากกล่าวถึงศิลปกรรมของอาณาจักรเวียด สามารถแบ่งได้ดังนี้

   

  ยุคใต้อาณัติจีน พ.ศ. 336-1481
  ยุคราชวงศ์โง พ.ศ. 1482 – 1508
  ยุคกบฎ 12 ขุนศึก พ.ศ. 1508 – 1510
  ยุคราชวงศ์ดินห์ พ.ศ. 1511 - 1522
  ยุคราชวงศ์เล ระยะต้น พ.ศ. 1523 - 1552
  ยุคราชวงศ์ลี้ พ.ศ. 1553 - 1768
  ยุคราชวงศ์เจิ่น พ.ศ. 1768 - 1943
  ยุคราชวงศ์โห่ พ.ศ. 1943 - 1950
  ยุคใต้อาณัติจีน พ.ศ. 1950 - 1970
  ยุคราชวงศ์เลระยะหลัง พ.ศ. 1971 - 2321
  ยุคราชวงศ์ไต้เซิน พ.ศ. 2321 - 2345
  ยุคราชวงศ์เหงียน พ.ศ. 2345 - 2488
Read 6469 times
ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

สังกัด: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2555 สำเร็จการศึกษาระดับศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2544 สำเร็จการศึกษาระดับอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงาน งานวิจัยและงานแปล

- สองศตวรรษ วัดสุทัศนเทพวราราม เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์-เสาชิงช้า (ร่วมกับคณาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร), กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่งจากัด.บทความ

- “แนวความคิดในการออกแบบจิตรกรรมแบบแบ่งช่อง สมัยรัชกาลที่ 3” ดำรงวิชากร 4,1 (มกราคม – มิถุนายน 2548)

- “ภาพทหารจีนบนบานประตูสมัยรัชกาลที่ 3” ดำรงวิชาการ 5,2(กรกฎาคม – ธันวาคม 2549)

- “การตีความภาพบุคคลจีน ในกรุพระปรางค์ประธาน วัดราชบูรณะ” เมืองโบราณ 36,3 (กรกฎาคม – กันยายน 2553)

- “พระอรหันต์ในงานพุทธศิลป์จีน” ศิลปากร 54,2 (มีนาคม – เมษายน 2554)

หมวดหมู่ศิลปะจามและเวียดนาม

หมวดหมู่ศิลปะจามและเวียดนาม,อาณาจักรจาม,อาณาจักรเวียด,ศิลปะหัวล่าย,ศิลปะดงเดือง,ศิลปะบินดิ่ญ

Choose a category...

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะจามและเวียด

 • ศิลปะจามและเวียดนาม
    ประเทศเวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน โดยมีอาณาเขตทางเหนือติดต่อกับประเทศจีน ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ทางทิศใต้ติดต่อกับทะเลจีนใต้ ส่วนอาณาเขตทางทิศตะวันออกนั้นติดต่อกับอ่าวตังเกี๋ยดินแดนที่เรียกว่าประเทศเวียดนามในปัจจุบันมีพัฒนาการอันยาวนานโดยมีหลักฐานเก่าแก่ไปถึงสมัยยุคหินเก่า ดินแดนแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายหลาย ที่มีบทบาทอย่างมากคือ…
  Written on วันอังคาร, ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๒๘
 • ภาพรวมปราสาทเฝือกล็อค หรือ ปราสาททอง - Phuoc Loc
  ปราสาทเฝือกล็อค หรืออีกชื่อหนึ่งคือปราสาททอง ตั้งอยู่บนเนินกลางกลางป้อมปราการจาบาน ในจังหวัดบิญดิ่ญ ปัจจุบันเหลือเพียงปราสาทประธานเพียงหลังเดียวเท่านั้น ทั้งนี้การสร้างศาสนสถานบนเขาสูงเริ่มพบในศิลปะจามตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร แต่เดิมมีการค้นพบศิวลึงค์พร้อมฐาน ทำให้ทราบว่าศาสนสถานี้แต่เดิมสร้างขึ้นในไศวนิกาย…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๐:๐๐
 • ภาพรวมปราสาทบาญอิต - Bahn It
  ปราสาทบาญอิต หรือปราสาทเงินสร้างบนเนินเขาบนชายฝั่งด้านทิศใต้ของแม่น้ำกอน ในจังหวัดบิญดิ่ญ ชื่อ “บาญอิต” ตั้งโดยคนพื้นถิ่นโดยแปลว่าขนมเค้กที่มีทรงปิรามิดสี่เหลี่ยม ส่วน ชื่อ “ปราสาทเงิน” เป็นชื่อที่ตั้งโดยชาวฝรั่งเศส…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๕:๕๖
 • โคปุระในปราสาทบาญอิต - Bahn It
  โคปุระตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของศาสนสถานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าปราสาทประธาน ผนังประดับเสาห้าต้น แต่ละต้นเซาะร่องไม่ถึงหัวเสา และซุ้มมีรูปทรงคล้ายใบหอกเรียบแสดงถึงลักษณะศิลปะบิญดิ่ญ ทั้งนี้โคปุระ คือ อาคารประเภทหนึ่งที่สร้างไว้เพื่อเป็นประตูทางเข้าออกศาสนสถาน ในศิลปะจามนิยมสร้างไว้เพียงทางด้านหน้าของศาสนสถานซึ่งก็คือทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งต่างจากศิลปะเขมรที่บางครั้งอาจสร้างโคปุระไว้ทั้งสี่ด้านของศาสนสถาน
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๖:๐๐
 • ปราสาทประธานในปราสาทบาญอิต - Bahn It
  ปราสาทประธานสร้างในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีมุขทางที่ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว อีกสามด้านเป็นประตูหลอก แต่เดิมเคยประดิษฐานประติมากรรมพระศิวะซึ่งกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 รูปแบบปราสาท อาทิ เสาประดับผนังห้าเสาที่มีการเซาะร่องตรงกลางแต่ไม่ทะลุบัวหัวเสา…
  Written on วันอังคาร, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๖:๐๗

คำค้น ศิลปะจามและเวียด

Bahn It Da Nang Ha Noi Hanoi Ho Chi Minh Hue Imperial City Khanh Hoa Museum of History Ngoc Son Ninh Thuan Po Nagar Po Rome Quang Nam The Museum of Cham Sculpture Vietnam History Museum ขวงนัม ขาญหัว ครุฑ ฐาน ดานัง ตราเกียว นิญถวน บิญดิ่ญ ปราสาทดงเดือง ปราสาทบริวาร ปราสาทประธาน ปราสาทมิเซิน ปราสาทโพนคร ปราสาทโพโรเม่ พระราชวังเมืองเว้ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามประจำเมืองดานัง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำเมืองโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนามประจำเมืองฮานอย พุทธศาสนา ลัทธิเต้า วัดดอกบัว วัดวิหารเสาเดียว วัดหง็อกเซิน วัดเนินหยก วันเหมียว วิหารวรรณกรรม ศิลปะจาม ศิลปะดงเดือง ศิลปะบิญดิ่ญ ศิลปะมิเซิน A1 ศิลปะมิเซินE1 ศิลปะราชวงศ์ลี้ ศิลปะราชวงศ์เลระยะหลัง ศิลปะราชวงศ์เหงียน ศิลปะสมัยหลัง ศิลปะเวียด ศิวนาฏราช สิงห์ สุสาน หน้าบัน ฮานอย ฮินดู เว้ โฮจิมินห์

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16442011
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209769
0
209769
16232077
209769
0
16442011
Server Time: 18-09-2021 02:32:13