Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

Shophouse (JooChiat Road)

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Shophouse (JooChiat Road)

วัฒนธรรมเพรานากันของสิงคโปร์นิยมใช้สีสันสวยงามประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน มีตัวอย่างทีเห็นชัดที่เรือนแถว (Shophouse)แห่งหนึ่งในkatong อาคารเรือนแถวในสิงคโปร์ทั่วไปมักมีหน้าแคบประมาณ 4 – 6 เมตร แต่มีความยาว 2 – 3 เท่าของความกว้าง ทั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดของไม้คานที่หาได้ในช่วงก่อนสงครามโลก ซึ่งมักมีความยาวระหว่าง 5 – 6 เมตรเท่านั้น อาคารเรือนแถวมักมีความสูง 2 – 3 ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นพื้นที่ทำธุรกิจ ส่วนชั้นบนใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือบางแห่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยทั้งหลัง ซึ่งมักมีรั้วและประตูกั้นอาณาเขตอีกชั้นหนึ่ง ในประเทศสิงคโปร์มีรูปแบบของอาคารตึกแถวเป็น 6 แบบ คือ ยุคต้น Early(ค.ศ.1840 - 1900) อาคารเรียบไม่มีลวดลาย มักเป็นอาคาร 2 ชั้น , First Transitional(ต้นปี ค.ศ. 1900) เริ่มมีการใส่ลวดลายบนตัวอาคาร, Late(ค.ศ.1900 - 1940) เป็นช่วงที่การตกแต่งตัวอาคารอย่างเต็มที่, Second Transitional (ปลายปี ค.ศ. 1930) อาคารต่างๆ เริ่มได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบยุโรป ทำให้ลดทอนลวดลายต่างๆ ลงจนมีรูปแบบง่ายๆ , Art Deco (ค.ศ.1930 - 1960) อาคารมักมีรูปทรงเรขาคณิต เพราะได้รับอิทธิพลของศิลปะอาร์ตเดคโค และ Modern (หลัง ค.ศ.1950) เป็นอาคารผสมผสานรูปแบบต่างๆ อย่างอิสระ รูปแบบเหล่านี้แสดงถึงเทคโนโลยี รสนิยม และวัฒนธรรมของผู้เป็นเจ้าของ เรือนแถวมักมีการสร้างผนังร่วมซึ่งผนังนี้จะทำหน้าที่รองรับคานหลังคา และคานพื้นชั้นบน ผนังร่วมมักสูงเหนือหลังคาเพื่อป้องกันไฟลุกลามเมื่อเกิดไฟไหม้ ส่วนชายคามักประดับด้วยไม้ฉลุซึ่งเป็นอิทธิพลของสถาปัตยกรรมแบบมาเลย์ ด้านหน้าของอาคารมักตกแต่งด้วยปูนปั้นตามอิทธิพลศิลปะตะวันตก และกระเบื้องสีสันสวยงาม

Read 778 times
ปัฐยารัช ธรรมวงษา

น.ส.ปัฐยารัช ธรรมวงษา
ตำแหน่ง นักจัดการความรู้อาวุโส (ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์) สังกัด สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ฝึกงาน
- ฝึกงานกับฝ่ายการศึกษาที่ Asian Civilisations Museum (ACM) และ The Peranakan Museum (TPM) ประเทศสิงค์โปร์ / 6 กรกฏาคม – 4 กันยายน พ.ศ.2552

ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2546 : ภัณฑารักษ์ /พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
- พ.ศ. 2547 – 2548 : อาจารย์ประจำด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
- พ.ศ. 2549 – 2552 : นักวิจัยพิพิธภัณฑ์ โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) /สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
- ธันวาคม พ.ศ. 2553 – กันยายน พ.ศ. 2554 : ผู้บริหารโครงการสร้างต้นแบบการเรียนรู้ด้านการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ : สื่อการเรียนรู้ เรื่อง "ทวารวดี" / มิวเซียมสยาม
- ตุลาคม พ.ศ.2554 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 : ผู้ประสานงานโครงการ Salak Yom Festival /เพื่อจัดงานเทศกาลสลากย้อม ณ Asian Civilisations Museum, Singapore
- กรกฎาคม พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน : นักจัดการความรู้อาวุโส (ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

บทความ /งานวิจัย
 โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการที่ 1 - 4, กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549 - 2552.
 บทความเรื่อง "พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวีฮ่องกง Hong Kong Maritime Museum" ค้น หาตัวตน พบคนไทย, มิวเซียมสยาม, ปีที่ 1 ฉบับที่1, 2553.
 ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ (Toolkit), กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2554.
 บทความเรื่อง "การพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์บ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา" วารสารดำรงวิชาการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2555).

หมวดหมู่ศิลปะสิงคโปร์

ศิลปะสิงคโปร์

เลือกสถานที่ศิลปะลาว

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะสิงคโปร์

 • ศิลปะสิงคโปร์
  ศิลปะสิงคโปร์  
  Written on วันจันทร์, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๒๓:๒๓
 • Chijmes-Church
  Chijmes-Church พื้นที่ของโบสถ์นี้เดิมเป็นคอนแวนต์ โดยมีแม่ชี MathildeRaclotก่อร่างพัฒนาพื้นที่จากคอนแวนต์ให้เป็นโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และบ้านลี้ภัยสำหรับผู้หญิง โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1902 – 1904 โดยการสนับสนุนเงินทุนจากชุมชนชาว…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๔:๒๙
 • St. Andrew’s Cathedral
  St. Andrew’s Cathedral โบสถ์เซนต์แอนดรูว์หลังเดิมออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ George Drumgoole Coleman โดยสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1835 – 1836โบสถ์เซนต์แอนดรูว์หลังเดิมเป็นโบสถ์แห่งแรกที่ออกแบบตามแบบPalladian ในสิงคโปร์…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๔:๓๒
 • Jamae Masjid, Jamae Mosque
  Jamae Masjid, Jamae Mosque Jamae Masjid เป็นหนึ่งในมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ มัสยิดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1826 พร้อมกันกับวัด Sri Mariammanโดยชาว Chulia ซึ่งเป็นมุสลิมอินเดียจาก…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๔:๓๓
 • Sultan Masjid, Sultan Mosque
  Sultan Masjid, Sultan Mosque มัสยิดสุลต่านตั้งอยู่ในชุมชนชาวมาเลย์ดั้งเดิมชื่อ Kampong Glam ชุมชนแห่งนี้เป็นถิ่นฐานแรกที่ผู้นับถือมุสลิมที่มาตั้งรกรากในสิงคโปร์ มัสยิดสุลต่านหลังเดิมสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1824 – 1826 โดย Sultan…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๔:๓๖

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

13402351
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
717782
0
717782
12684404
717782
0
13402351
Server Time: 16-10-2019 12:54:49