Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

Masjid Abdul Gaffoor, Abdul Gaffoor Mosque

Written by 
Rate this item
(0 votes)

มัสยิดนี้ตั้งอยู่ใน Little India มัสยิดนี่มีการเรียกขานเป็นหลายชื่อ ได้แก่ Abdul Gafoor Mosque, Abdul Gafor Mosque, Abdul Gaffor Mosque, Abdul Gaphore Mosque, Abdul Gapore Mosque, Dunlop Street Mosque และ Indian Mosque มัสยิดตั้งอยู่ในพื้นที่ Kampong Kaporซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของพ่อค้าชาวอินเดีย แต่เดิมมัสยิดหลังแรกถูกสร้างในปี ค.ศ. 1846 โดยมีโครงสร้างเป็นไม้ มีหลังคากระเบื้อง ชื่อว่า Masjid Al-Abrarต่อมาในปี ค.ศ.1881 มีการทำข้อตกลงเพื่อจะสร้างมัสยิดสำหรับชุมชนชาวมุสลิมในสิงคโปร์ นำโดย Ismail Mansor และ ShaikAbdul Gaffoor bin ShaikHydertจึงมีการขยายพื้นที่ของมัสยิดให้กว้างขวางขึ้น และมีการสร้างอาคารสำหรับใช้สอยเพิ่มเติมในพื้นที่ขึ้นหลายหลัง การก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่เริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1907 ระหว่างการก่อสร้างมีการทุบทำลายมัสยิดหลังเดิมพร้อมกันไปด้วย ในปีค.ศ.1919 Abdul Gaffoorเสียชีวิต ลูกชายของเขาจึงเข้ามาดูแลการก่อสร้างต่อ อาคารมัสยิดแล้วเสร็จในปีค.ศ.1927 รูปแบบทางศิลปะของมัสยิดเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะ Moorishและศิลปะอินเดียตอนใต้ โดยมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนยอดหลังคาประดับด้วยโดมทรงหัวหอม ยอดบนสุดประดับสัญลักษณ์พระจันทร์เสี้ยวและดาว โดมถูกล้อมรอบด้วยหอคอยเล็กๆ และราวระเบียง ที่มุมของหลังคามีการประดับหอคอย (Minaret) ขนาดใหญ่และมีหอคอยขนาดเล็กประดับบนราวระเบียงเป็นจังหวะบนหน้าบันเหนือทางเข้าด้านหน้าประดับด้วยนาฬิกาแดด ตกแต่งด้วยอักษรศิลป์แบบอาหรับ เป็นชื่อของศาสดาพยากรณ์ 25 คน รอบอาคารด้านล่างเป็นระเบียงตกแต่งด้วยซุ้มโค้ง ภายในอาคารแต่งด้วยซุ้มโค้ง ตรงกลางเปิดให้เห็นโดมขนาดใหญ่ที่มีการตกแต่งด้วยกระจกสี

Read 884 times
ปัฐยารัช ธรรมวงษา

น.ส.ปัฐยารัช ธรรมวงษา
ตำแหน่ง นักจัดการความรู้อาวุโส (ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์) สังกัด สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ฝึกงาน
- ฝึกงานกับฝ่ายการศึกษาที่ Asian Civilisations Museum (ACM) และ The Peranakan Museum (TPM) ประเทศสิงค์โปร์ / 6 กรกฏาคม – 4 กันยายน พ.ศ.2552

ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2546 : ภัณฑารักษ์ /พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
- พ.ศ. 2547 – 2548 : อาจารย์ประจำด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
- พ.ศ. 2549 – 2552 : นักวิจัยพิพิธภัณฑ์ โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) /สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
- ธันวาคม พ.ศ. 2553 – กันยายน พ.ศ. 2554 : ผู้บริหารโครงการสร้างต้นแบบการเรียนรู้ด้านการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ : สื่อการเรียนรู้ เรื่อง "ทวารวดี" / มิวเซียมสยาม
- ตุลาคม พ.ศ.2554 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 : ผู้ประสานงานโครงการ Salak Yom Festival /เพื่อจัดงานเทศกาลสลากย้อม ณ Asian Civilisations Museum, Singapore
- กรกฎาคม พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน : นักจัดการความรู้อาวุโส (ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

บทความ /งานวิจัย
 โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการที่ 1 - 4, กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549 - 2552.
 บทความเรื่อง "พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวีฮ่องกง Hong Kong Maritime Museum" ค้น หาตัวตน พบคนไทย, มิวเซียมสยาม, ปีที่ 1 ฉบับที่1, 2553.
 ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ (Toolkit), กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2554.
 บทความเรื่อง "การพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์บ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา" วารสารดำรงวิชาการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2555).

หมวดหมู่ศิลปะสิงคโปร์

ศิลปะสิงคโปร์

เลือกสถานที่ศิลปะลาว

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะสิงคโปร์

 • ศิลปะสิงคโปร์
   
  Written on วันจันทร์, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๒๓:๒๓
 • Chijmes-Church
  พื้นที่ของโบสถ์นี้เดิมเป็นคอนแวนต์ โดยมีแม่ชี MathildeRaclotก่อร่างพัฒนาพื้นที่จากคอนแวนต์ให้เป็นโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และบ้านลี้ภัยสำหรับผู้หญิง โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1902 – 1904 โดยการสนับสนุนเงินทุนจากชุมชนชาว…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๔:๒๙
 • St. Andrew’s Cathedral
  โบสถ์เซนต์แอนดรูว์หลังเดิมออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ George Drumgoole Coleman โดยสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1835 – 1836โบสถ์เซนต์แอนดรูว์หลังเดิมเป็นโบสถ์แห่งแรกที่ออกแบบตามแบบPalladian ในสิงคโปร์…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๔:๓๒
 • Jamae Masjid, Jamae Mosque
  Jamae Masjid เป็นหนึ่งในมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ มัสยิดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1826 พร้อมกันกับวัด Sri Mariammanโดยชาว Chulia ซึ่งเป็นมุสลิมอินเดียจาก…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๔:๓๓
 • Sultan Masjid, Sultan Mosque
  มัสยิดสุลต่านตั้งอยู่ในชุมชนชาวมาเลย์ดั้งเดิมชื่อ Kampong Glam ชุมชนแห่งนี้เป็นถิ่นฐานแรกที่ผู้นับถือมุสลิมที่มาตั้งรกรากในสิงคโปร์ มัสยิดสุลต่านหลังเดิมสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1824 – 1826 โดย Sultan…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๔:๓๖

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15239778
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22990
0
22990
15216623
22990
60322
15239778
Server Time: 10-08-2020 18:24:20