Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

หอระฆังของโบสถ์เมืองปาวาย (Paoay) อันสืบทอดมาจากศิลปะสเปนและศิลปะมัวร์อีกทีหนึ่ง กล่าวคือเป็นหอระฆังในผังสี่เหลี่ยมซ้อนขึ้นไป 3 ชั้น แต่ละชั้นประดับด้วยซุ้มอาร์คโค้งในแต่ละด้าน ด้านบนสุดมีหลังคาเป็นโดมกลม ลักษณะของหอระฆังที่นี่ต่อมาจะปูพื้นฐานให้กับหอระฆังทั้งหมดในสกุลช่างเมืองโลวากที่นิยมอยู่ในผังสี่เหลี่ยมซ้อนกันหลายชั้น ดังที่ปรากฏกับหอระฆังเมืองโลวากและหอระฆังเมือง Bacarra

Published in ลาว๊าก

โบสถ์เมืองปาวาย (Paoay) ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองโลวากประมาณ 25 กิโลเมตร ถือเป็นตัวอย่างโบสถ์แบบสเปนที่เก่าแก่และงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในศิลปะฟิลิปปินส์ โดยได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นใน ค.ศ.1699 แต่ต่อมาได้พังทลายลงเนื่องด้วยแผ่นดินไหว จึงมีการสร้างใหม่ใน ค.ศ.1710 ซึ่งยังคงปรากฏมาถึงปัจจุบัน

Published in ลาว๊าก

โบสถ์ซานนิโคลัส เมืองซานนิโคลัสใกล้เมืองโลวาก ถือเป็นโบสถ์ที่มีความเป็นบารอค (Baroque) มากที่สุด โดยสังเกตได้จากหน้าบันวงโค้งที่ลื่นไหล (volute) แตกต่างจากหน้าบันสามเหลี่ยมแบบคลาสิก หนาบันวงโค้งนี้ยังสอดรับการรูปทรงของซุ้มประตูและหน้าต่างประธานที่อยู่ในกรอบวงโค้งเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความลื่นไหลของหน้าบันก็ไม่อาจเทียบได้กับความลื่นไหล (flamboyant) ในศิลปะบารอคในทวีปยุโรป โบสถ์ซานนิโคลัส สร้างขึ้นใน ค.ศ.1709 โดยตั้งชื่อตามนักบุญที่อุปถัมภ์เมือง โบสถ์แห่งนี้มีหอระฆังอยู่ติดกับตัวโบสถ์ ซึ่งถือเป็นลักษณะที่แปลกในสกุลช่างโลวาก-วีกันที่มักสร้างหอคอยให้ตั้งอยู่แยกจากตัวโบสถ์เสมอ

Published in ลาว๊าก

ใน ค.ศ. 1614 เมือง Bacarra ทางตอนเหนือของเมืองโลวาก ได้กลายเป็นศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของนิกายออกุสติน และใน ค.ศ. 1707 โบสถ์และหอระฆังได้ถูกสร้างขึ้น แต่ตัวโบสถ์ได้ถูกทำลายลงในแผ่นดินไหวใน ค.ศ.1983 ทำให้ปัจจุบันยังคงเหลือหอระฆังอยู่เท่านั้น หอระฆังแห่งนี้ตั้งแยกออกจากตัวโบสถ์ซึ่งถือเป็นลักษณะปกติในศิลปะฟิลิปปินส์ทั้งสกุลช่างโลวากและวีกัน หอระฆังมีองค์ประกอบแบบคลาสิก คือประกอบด้วยเสาดอริกคู่ขนาบอาคารในแต่ละชั้น หอคอยอยู่ในผังสี่เหลี่มทั้งหมดอันเป็นลักษณะสำคัญของสกุลช่างโลวาก ปัจจุบันเหลืออยู่พียงสองชั้นเท่านั้นเนื่องจากโดมด้านบนพังจากแผ่นดินไหว

Published in ลาว๊าก

หอคอยประจำโบสถ์เซนต์วิลเลี่ยม (St. William) ซึ่งเป็นอาสนวิหาร (Cathedral) ประจำเมืองโลวาก (Laoag) มีความสูงถึง 85 เมตร เป็นหอคอยที่เรียกว่า “หอคอยจมดิน”(Sinking Tower) เนื่องจากฐานด้านล่างของหอคอยจมลงไปในดินครึ่งหนึ่งของประตู หอคอยแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นภายหลังจากแผ่นดินไหวใน ค.ศ. 1707 ลักษณะของหอระฆังในสกุลช่างเมืองโลวากนั้น แตกต่างไปจากสกุลช่างเมือวีกันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากหอระฆังสกุลช่างวีกันมักเป็นแปดเหลี่ยมแต่หอระฆังสกุลช่างโลวากกลับเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันหลายชั้นเสมอ ซึ่งเป็นระเบียบที่สืบทอดมาจากหอระฆังของโบสถ์เมืองปาวาย (Paoay) อันสืบทอดมาจากศิลปะสเปนและศิลปะมัวร์อีกทีหนึ่ง น่าสังเกตว่า ที่มุมด้านข้างของหอคอยปรากฏค้ำยัน (Buttress) ขนาดใหญ่จำนวนมาก เชื่อกันว่าหอคอยนี้รวมถึงหอคอยอื่นๆในแถบนี้สร้างขึ้นห่างจากโบสถ์เนื่องจากกลัวว่าหอคอยจะล้มทับโบสถ์หากเกิดแผ่นดินไหว หอคอยในแถบนี้จึงตั้งแยกจากโบสถ์เสมอ

Published in ลาว๊าก

หอระฆังของโบสถ์ซานตาลูเชีย (Santa Lucia) เมือง Narvacan มีรูปแบบหอระฆังตามแบบสกุลช่างวีกัน คือ หอระฆังตั้งแยกออกมาจากตัวโบสถ์ เป็นหอคอยในผังแปดเหลี่ยม ซ้อนกันขึ้นไปหลายชั้น แต่ละชั้นมีองค์ประกอบแบบคลาสิก เช่น อาร์คโค้งและเสาติดผนัง ส่วนด้านบนสุดปรากฏโดม

Published in วีกัน

หอระฆังของโบสถ์ Assumption ที่ Santa Maria มีลักษณะเป็นหอระฆังในสกุลช่างวีกัน กล่าวคือ เป็นหอคอยในผังแปดเหลี่ยม ซ้อนกันขึ้นไปหลายชั้น แต่ละชั้นมีองค์ประกอบแบบคลาสิก เช่น อาร์คโค้งและเสาติดผนัง ส่วนด้านบนสุดปรากฏโดม หอคอยแบบแปดเหลี่ยมนี้แตกต่างไปจากสกุลช่างเมืองโลวากที่นิยมหอคอยสี่เหลี่ยมมากกว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่หอคอยแบบแปดเหลี่ยมในฟิลิปปินส์อาจเกี่ยวข้องกับเจดีย์แบบจีน (ถะ) ไม่มากก็น้อย ในสกุลช่างวีกันและโลวาก หอคอยย่อมตั้งอยู่แยกจากตัวโบสถ์เสมอ เนื่องจากเกรงว่าหอระฆังอาจล้มทับตัวโบสถ์หากเกิดแผ่นดินไหว

Published in วีกัน

ด้านบนหอระฆังของโบสถ์ Bantay เมืองวีกัน น่าสังเกตว่าหอระฆังแห่งหนึ่งอาจมีระฆังจำนวนมาก โดยระฆังแต่ละใบจะแขวนอยู่ตามซุ้มอาร์คต่างๆ

Published in วีกัน

หอระฆังของโบสถ์ Bantay เมืองวีกัน ตั้งอยู่บนเนินค่อนข้างห่างออกไปจากตัวโบสถ์ อันเป็นลักษณะของสกุลช่างโลวาก-วีกัน ที่ต้องการไม่ให้หอระฆังล้มลงมาทับโบสถ์ถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว หอระฆังประจำโบสถ์ Bantay มีลักษณะเป็นหอระฆังในสกุลช่างวีกัน กล่าวคือ เป็นหอคอยในผังแปดเหลี่ยม ซ้อนกันขึ้นไปหลายชั้น แต่ละชั้นมีองค์ประกอบแบบคลาสิก เช่น อาร์คโค้งและเสาติดผนัง ส่วนด้านบนสุดปรากฏโดม หอคอยแบบแปดเหลี่ยมนี้แตกต่างไปจากสกุลช่างเมืองโลวากที่นิยมหอคอยสี่เหลี่ยมมากกว่า น่าสังเกตว่าที่ฐานด้านล่างของหาคอยเป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยม และที่มุมของหอระฆังปรากฏถ้วยรางวัล ซึ่งคล้ายคลึงกับระเบียบของหอระฆังที่อาสนวิหารเมืองวีกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหอระฆังทั้งสองนี้สร้างขึ้นโดยกลุ่มช่างกลุ่มเดียวกัน

Published in วีกัน

หอระฆังของอาสนวิหาร (Cathedral) แห่งเมืองวีกัน (Vigan) มีลักษณะเป็นหอระฆังในสกุลช่างวีกัน กล่าวคือ เป็นหอคอยในผังแปดเหลี่ยม ซ้อนกันขึ้นไปหลายชั้น แต่ละชั้นมีองค์ประกอบแบบคลาสิก เช่น อาร์คโค้งและเสาติดผนัง ส่วนด้านบนสุดปรากฏโดม หอคอยแบบแปดเหลี่ยมนี้แตกต่างไปจากสกุลช่าเมืองโลวากที่นิยมหอคอยสี่เหลี่ยมมากกว่า ในสกุลช่างวีกันและโลวาก หอคอยย่อมตั้งอยู่แยกจากตัวโบสถ์เสมอ เนื่องจากเกรงว่าหอระฆังอาจล้มทับตัวโบสถ์หากเกิดแผ่นดินไหว

Published in วีกัน
plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

หมวดหมู่ศิลปะฟิลิปปินส์

ศิลปะชวาภาคกลาง,จันทิอรชุน,จันทิปุนตเทพ,จันทิศรีกันทิ,จันทิภีมะ,จันทิเมนดุต,จันทิปะวน,บุโรพุทโธ,จันทิกะลาสัน,จันทิส่าหรี,จันทิเพลาสัน,จันทิเซวู,จันทิปรัมบะนัน,ชวาตะวันออก,จันทิเบลาหัน,จันทิกิดาล,จันทิจาโก, จันทิสิงหาส่าหรี,จันทิจาวี,จันทิปะนะตะรัน,จันทิติกุส,จันทิบาจังระตู,บาหลี,ปุระทานาล็อต,ปุระเบซาคิห์,ปุระอุลุนดานู,ปุระเกเห็น,ปุระมาโอสปาหิต,ปุระตะมันอยุน,จันทิสี่หลังที่กุหนุงกาวีร

เลือกสถานที่ศิลปะฟิลิปปินส์

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะฟิลิปปินส์

 • ศิลปะฟิลิปปินส์
  ศิลปะฟิลิปปินส์            รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี สังกัด: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี…
  Written on วันอังคาร, ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๔๐
 • กำแพงเมืองอินทรามูรอส (Intramuros)
  เมืองอินทรามูรอส เมืองเก่าของมะนิลา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำปาซิก (Pasig River) ภายในกำแพงเมืองรูปหัวธนูซึ่งเป็นกำแพงเมืองแบบตะวันตกที่ได้รับความนิยมในระยะนั้น กำแพงแต่ละด้านยาว 4 กิโลเมตร เมืองนี้เดิมเป็นที่ตั้งพระราชวังของราชาสุไลมาน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๘:๕๓
 • ป้อมซานติอาโก (Santiago)
  ป้อมซานติอาโก้ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองอินทรามูรอส เดิมเป็นที่ตั้งป้อมของสุลต่านสุไลมาน ต่อมา ใน ค.ศ.1571 ชาวสเปนสถาปนาเมืองมะนาขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของฟิลิปปินส์ และสร้างป้อมซานติอาโกขึ้น ป้อมนี้เดิมมีกำแพงสร้างขึ้นด้วยไม้ ต่อมาถูกทำลายด้วยโจรสลัดจีน จึงมีการสร้างขึ้นใหม่โดยใช้หิน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๖
 • เซนต์เจมส์ (St. James) ปราบแขกมัวร์ ประตูซานติอาโก
  เซนต์เจมส์ หนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูและนักบุญผู้อุปถัมภ์ประเทศสเปน เนื่องจากฟิลิปปินส์เคยตกเป็นเมืองขึ้นสเปนจึงมีการใช้ภาพนักบุญองค์นี้ประดับประตูของป้อมซานติอาโก้ด้วย อนึ่ง เนื่องด้วยสเปนเคยตกอยู่ภายใต้แขกมัวรู้นับถือศาสนาอิสลามแต่ต่อมาชาวคริสต์สามารถปราบปรามแขกมัวร์ลงได้ ด้วยเหตุนี้ เซนต์เจมส์จึงมักแสดงภาพเป็นนักบุญขี่ม้าเหยียบย่ำอยู่บนแขกมัวร์ ภาพสลักนี้เป็นสิ่งที่ทำขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๘
 • อาสนวิหารแห่งเมืองมะนิลา (Manila Cathedral)
  อาสนวิหารแห่งมะนิลา สร้างขึ้นมาแล้วตั้งแต่ ค.ศ.1571 เนื่องด้วยภัยแผ่นดินไหว พายุและสงครามทำให้โบสถ์แห่งนี้ถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้ง ครั้งหลังสุดสร้างขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รูปแบบปัจจุบันของอาสนวิหารแห่งมะนิลา มีแผนผังเป็นรูปกากบาทแบบละติน (Latin Cross)…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๑๑

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15377375
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78481
0
78481
15298729
78481
82106
15377375
Server Time: 28-11-2020 03:32:41