Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ลาว๊าก

ภายในอาสนวิหารแห่เมืองโลวาก ปรากฏแท่นบูชาสามแท่น คือ แท่นบูชาประธานซึ่งตรงกับตำแหน่งของ Nave และแท่นบูชาด้านข้างที่ที่ตรงกับตำแหน่งของ Aisle โดยที่แท่นบูชาด้านข้างย่อมอยู่ด้านหน้า ส่วนแท่นบูชาประธานมักอยู่ด้านหลังลึกเข้าไป ระเบียบ “แท่นบูชาสามแท่น” นี้เป็นระบบที่นิยมมากในศิลปะฟิลิปปินส์สกุลช่างโลวาก-วีกัน โดยโบสถ์ในสกุลช่านี้จะไม่อยู่ในแผนผังแบบละตินครอส ซึ่งแตกต่างไปจากสกุลช่ามะนิลา ในทางประติมานวิทยา แท่นบูชาประธานมักประดิษฐานนักบุญที่โบสถ์หลังนั้นๆอุทิศให้ ส่วนแท่นบูชาด้านข้างมักประดิษฐานรูปพระเยซูหรือบุคคลในครบครัวของพระองค์ เช่น แม่พระหรือเซนต์โจเซฟ เป็นต้น

แท่นบูชาประธานภายในโบสถ์เซนต์วิลเลี่ยม เมืองโลวาก เป็นแท่นบูชาสองชั้นที่มีองค์ประกอบแบบคลาสิก คือ ใช้เสาโครินเธียน คานซึ่งมีขื่อปลอม (Entablature with dentils) และอาร์คโค้ง เป็นองค์ประกอบหลัง แม้ว่าจะปรากฏถ้วยรางวัล (trophy) ตามระบบบารอกแทรกอยู่ก็ตาม ซุ้มกลางของแท่นบูชา เป็นที่ประดิษฐานเซนต์วิลเลี่ยม ซึ่งเป็นนักบุญที่อุปถัมภ์โบสถ์

ใน ค.ศ. 1614 เมือง Bacarra ทางตอนเหนือของเมืองโลวาก ได้กลายเป็นศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของนิกายออกุสติน และใน ค.ศ. 1707 โบสถ์และหอระฆังได้ถูกสร้างขึ้น แต่ตัวโบสถ์ได้ถูกทำลายลงในแผ่นดินไหวใน ค.ศ.1983 ทำให้ปัจจุบันยังคงเหลือหอระฆังอยู่เท่านั้น หอระฆังแห่งนี้ตั้งแยกออกจากตัวโบสถ์ซึ่งถือเป็นลักษณะปกติในศิลปะฟิลิปปินส์ทั้งสกุลช่างโลวากและวีกัน หอระฆังมีองค์ประกอบแบบคลาสิก คือประกอบด้วยเสาดอริกคู่ขนาบอาคารในแต่ละชั้น หอคอยอยู่ในผังสี่เหลี่มทั้งหมดอันเป็นลักษณะสำคัญของสกุลช่างโลวาก ปัจจุบันเหลืออยู่พียงสองชั้นเท่านั้นเนื่องจากโดมด้านบนพังจากแผ่นดินไหว

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

หมวดหมู่ศิลปะฟิลิปปินส์

ศิลปะชวาภาคกลาง,จันทิอรชุน,จันทิปุนตเทพ,จันทิศรีกันทิ,จันทิภีมะ,จันทิเมนดุต,จันทิปะวน,บุโรพุทโธ,จันทิกะลาสัน,จันทิส่าหรี,จันทิเพลาสัน,จันทิเซวู,จันทิปรัมบะนัน,ชวาตะวันออก,จันทิเบลาหัน,จันทิกิดาล,จันทิจาโก, จันทิสิงหาส่าหรี,จันทิจาวี,จันทิปะนะตะรัน,จันทิติกุส,จันทิบาจังระตู,บาหลี,ปุระทานาล็อต,ปุระเบซาคิห์,ปุระอุลุนดานู,ปุระเกเห็น,ปุระมาโอสปาหิต,ปุระตะมันอยุน,จันทิสี่หลังที่กุหนุงกาวีร

เลือกสถานที่ศิลปะฟิลิปปินส์

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะฟิลิปปินส์

 • ศิลปะฟิลิปปินส์
  ศิลปะฟิลิปปินส์            รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี สังกัด: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี…
  Written on วันอังคาร, ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๔๐
 • กำแพงเมืองอินทรามูรอส (Intramuros)
  เมืองอินทรามูรอส เมืองเก่าของมะนิลา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำปาซิก (Pasig River) ภายในกำแพงเมืองรูปหัวธนูซึ่งเป็นกำแพงเมืองแบบตะวันตกที่ได้รับความนิยมในระยะนั้น กำแพงแต่ละด้านยาว 4 กิโลเมตร เมืองนี้เดิมเป็นที่ตั้งพระราชวังของราชาสุไลมาน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๘:๕๓
 • ป้อมซานติอาโก (Santiago)
  ป้อมซานติอาโก้ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองอินทรามูรอส เดิมเป็นที่ตั้งป้อมของสุลต่านสุไลมาน ต่อมา ใน ค.ศ.1571 ชาวสเปนสถาปนาเมืองมะนาขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของฟิลิปปินส์ และสร้างป้อมซานติอาโกขึ้น ป้อมนี้เดิมมีกำแพงสร้างขึ้นด้วยไม้ ต่อมาถูกทำลายด้วยโจรสลัดจีน จึงมีการสร้างขึ้นใหม่โดยใช้หิน…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๖
 • เซนต์เจมส์ (St. James) ปราบแขกมัวร์ ประตูซานติอาโก
  เซนต์เจมส์ หนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูและนักบุญผู้อุปถัมภ์ประเทศสเปน เนื่องจากฟิลิปปินส์เคยตกเป็นเมืองขึ้นสเปนจึงมีการใช้ภาพนักบุญองค์นี้ประดับประตูของป้อมซานติอาโก้ด้วย อนึ่ง เนื่องด้วยสเปนเคยตกอยู่ภายใต้แขกมัวรู้นับถือศาสนาอิสลามแต่ต่อมาชาวคริสต์สามารถปราบปรามแขกมัวร์ลงได้ ด้วยเหตุนี้ เซนต์เจมส์จึงมักแสดงภาพเป็นนักบุญขี่ม้าเหยียบย่ำอยู่บนแขกมัวร์ ภาพสลักนี้เป็นสิ่งที่ทำขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๐๘
 • อาสนวิหารแห่งเมืองมะนิลา (Manila Cathedral)
  อาสนวิหารแห่งมะนิลา สร้างขึ้นมาแล้วตั้งแต่ ค.ศ.1571 เนื่องด้วยภัยแผ่นดินไหว พายุและสงครามทำให้โบสถ์แห่งนี้ถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้ง ครั้งหลังสุดสร้างขึ้นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รูปแบบปัจจุบันของอาสนวิหารแห่งมะนิลา มีแผนผังเป็นรูปกากบาทแบบละติน (Latin Cross)…
  Written on วันอาทิตย์, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๑๑

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15377293
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78399
0
78399
15298729
78399
82106
15377293
Server Time: 28-11-2020 02:30:50