Print this page

นักบุญอันนา

Written by 
Rate this item
(3 votes)

นักบุญอันนา (St. Anne) ในภาษฮีบรูคือ Hanna แปลว่า พระพรของพระเจ้า เป็นมารดาของแม่พระ หรือยายของพระเยซู สามีของท่านคือ โจอาคิม (Joachim) เป็นผู้ชอบธรรม ทั้งคู่แต่งงานกันแต่ไม่มีบุตรจนแก่เฒ่า ท่านจะเข้าไปถวายเครื่องบูชาในพระวิหารแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากไม่มีบุตร (ชาวยิวถือว่าการไม่มีบุตรเท่ากับพระเป็นเจ้าสาปแช่ง) ท่านจึงวิงวอนขอบุตรต่อพระผู้เป็นเจ้า และสัญญาว่าจะถวายบุตรให้พระเป็นเจ้า พระองค์ได้ประทานพระนางมารีย์ผู้ปราศจากบาปมลทินตั้งแต่กำเนิด เรื่องราวของทั้งคู่นั้นไม่ปรากฏในคัมภีร์ในสารบบของคริสต์ศาสนา แต่ปรากฏในคัมภีร์นอกสารบบ คือพระวรสารของนักบุญเจมส์ (หรือยากอบ) อายุราวค.ศ. 150 ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นคัมภีร์นอกรีต แต่ตามธรรมประเพณีของชาวคริสต์โบราณก็ให้ความเคารพนักบุญอันนาเป็นอย่างมาก ทั้งในกรีกออร์โธดอกซ์ คาทอลิก แม้แต่มุสลิมเองก็กล่าวถึงบทบาทของนักบุญอันนา ในฐานะบรรพบุรุษของพระผู้เป็นเจ้า ประติมากรรมของท่านมักทำเป็นผู้หญิงมีอายุ กำลังอุ้มแม่พระ (มักเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่รู้ความแล้ว) ชื่อของท่านมักปรากฏพร้อมกับนักบุญโจอาคิมผู้เป็นตา ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์รัฐมิชิแกน ในสหรัฐอเมริกา ควิเบก ในแคนาดา ผู้ตั้งครรภ์ และผู้เป็นปู่ย่าตายาย

Read 11382 times
อาจารย์ปติสร เพ็ญสุต

ที่ทำงาน สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประวัติการศึกษา

ปี 2550 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

ปี 2554 สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี 2553-2554 Specialist officer ภัณฑารักษ์ประจำ VR Museum บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

ปี 2555 ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์