Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ที่สี่แยกกลางเมืองไตปิงมี “หอนาฬิกา” ซึ่งสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2424 สร้างขึ้นเลียนแบบป้อมปราการสี่เหลี่ยมแต่ส่วนหนึ่งของอาคารได้ถูกรื้อลงแล้ว จึงทำให้เหลือเพียงหอนาฬิกาอยู่เพียงจุดเดียว ในช่วงหนึ่ง หอมาฬิกาแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานีตำรวจและสถานีดับเพลิงของเมือง อนึ่ง เมืองนี้เคยถูกไฟให้ครั้งหนึ่งซึ่งทำให้สถานีดับเพลิงจำเป็นต้องตั้งไว้กลางเมือง หอนาฬิกาแห่งนี้มีรูปแบบคลาสสิกผสมผสานกับหลังคาหอคอยแบบโกธิค หอคอยนี้ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไตปิง

Published in ไตปิง
All Saints Church เมืองไตปิง สร้างขึ้นใกล้ปาดังเพื่อเป็นโบสถ์นิกายแองกลิกันประจำเมือง มีลักษณะเป็นโบสถ์ไม้ที่นำเอาองค์ประกอบแบบโกธิคมาใช้ เช่น อาร์คโค้งแหลม โรสวินโดว์ หอระฆัง โดยลดทอนรูปแบบให้เรียบง่ายผสานกับความโปร่งของอาคารเครื่องไม้แบบพื้นเมืองที่สามารถเปิดผนังด้านข้างให้กลายเป็นอาคารโถงรับลมได้ ตอบรับกับภูมิอากาศร้อนชื้นของมาเลเซีย โบสถ์แห่งนี้เป็นที่ฝังศพของนักอาณานิคมชาวอังกฤษผู้บุกเบิกสร้างเมืองไตปิงหลายคน
Published in ไตปิง
A.C.Normanสถาปนิกชาวอังกฤษ สร้างตึกนี้ขึ้นใน พ.ศ. 2439 เพื่อเป็นสำนักงานการรถไฟสหพันธรัฐมาเลย์ (Federated Malay States Railways) จากนั้น ตึกแห่งนี้ได้ถูกใช้งานเป็นอาคารของสำนักงานต่างๆอีกหลายแห่งก่อนที่ปัจจุบันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้า (Textile Museum) เป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Styleคล้ายคลึงกับอาคารสุลต่านอับดุลซามัด แสดงการผสมผสานระหว่างศิลปะโมกุลของอินเดีย ศิลปะมัวร์ของสเปนและศิลปะเวเนเชียนโกธิค ลักษะสำคัญของศิลปะโมกุลนั้รชัดเจนที่สุดก็คือ โดมซ่งมีลักษณะเป็นฉัตรีอยู่บนยอดหอคอย
ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง เป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Style ที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner ได้สร้างอาคารสกุลต่านอับดุลซามัดขึ้นโดยใช้รูปแบบ British Raj Style ซึ่งพัฒนาขึ้นในอินเดียนำมาใช้ British Raj Style เป็นรูปแบบอาคารที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะโกธิคกับศิลปะอิสลามในอินเดีย แต่ยังคงวางผังสมมาตรตามแบบ Palladium สำหรับอาคารแห่งนี้ ความโดดเด่นยังแสดงด้วยอาร์ตวงโค้งเกือกม้าตามแบบมัวร์ นอกจากนี้ การใช้หอนาฬิกาเข้าผนวกกับอาคาร ยังเป็นความโดดเด่นของอาคารดังกล่าวอีกด้วย

ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง ถือเป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Styleที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner ได้สร้างอาคารสกุลต่านอับดุลซามัดขึ้นโดยใช้รูปแบบ British Raj Style ซึ่งพัฒนาขึ้นในอินเดียนำมาใช้ British Raj Style เป็นรูปแบบอาคารที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะโกธิคกับศิลปะอิสลามในอินเดีย แต่ยังคงวางผังสมมาตรตามแบบ Palladium สำหรับอาคารแห่งนี้ ความโดดเด่นยังแสดงด้วยอาร์ตวงโค้งเกือกม้าตามแบบมัวร์ นอกจากนี้ การใช้หอนาฬิกาเข้าผนวกกับอาคาร ยังเป็นความโดดเด่นของอาคารดังกล่าวอีกด้วย

โบสถ์ Bantay เมืองวีกัน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับแม่พระ ในปาง Our Lady of Charity แผงด้านหน้า(façade) ของโบสถ์แห่งนี้ มีลักษณะของศิลปะโกธิค (Gothic) เพียงแห่งเดียวในเมืองวีกัน กล่าวคือประกอบด้วยส่วนกลางที่มีประตูและหน้าต่างอาร์คแหลม (pointed arch) ส่วนด้านข้างปรากฏหอคอยขนาบคู่ ซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะโกธิคแบบฝรั่งเศสที่แผงด้านหน้ามักขนาบคู่ด้วยหอคอยเสมอ อย่างไรก็ดี เนื่องจากโบสถ์แห่งนี้มีหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวโบสถ์ ด้วยเหตุนี้ หอคอยที่ façade จึงเป็นหอคอย “ปลอม” ที่ไม่สูงมากนัก แตกสร้างขึ้นเพียงเพื่อให้ถูกต้องตามระบบโกธิค

Published in วีกัน

แท่นบูชาแบบโกธิคภายในโบสถ์ซานเซบาสเตียน มะนิลา ประกอบด้วยยอดหอคอยแหลมและกรอบซุ้มโค้งแหลมแบบโกธิค แท่นบูชาแห่งนี้ประดิษฐานแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล (Mt. Carmel) แม่พระ ทรงอุ้มพระกุมารด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งกำลังประทาน “สายจำพวก” อันเป็นสัญลักษณ์ของการถือบวชให้กับนักบวชผู้จำศีลภาวนาอยู่ที่ภูเขาคาร์แมลซึ่งประทับเป็นบริวารอยู่สองข้าง ที่น่าแปลกก็คือ โบสถ์แห่งนี้เดิมชื่อซานเซบาสเตียน ซึ่งแท่นบูชาประธานก็ควรมีประติมากรรมนักบุญท่านนั้น แต่แท่นบูชาในปัจจุบันกลับอุทิศให้กับแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล อันแดงให้เห็นว่าโบสถ์ในประเทศฟิปินส์อาจเปลี่ยนแปลงนักบุญผู้อุปถัมภ์และชื่อโบสถ์ได้เสมอ

Published in มะนิลา

ภายในโบสถ์ซานเซบาสเตียน มะนิลา ถือเป็นโบสถ์เพียงไม่กี่แห่งในกรุงมะนิลาที่สร้างขึ้นตามแบบโกธิค บริเวณนี้คือโดมซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างตัวโบสถ์และปีกโบสถ์ (transept) อันตั้งอยู่ด้านหน้าแท่นบูชา โดมที่นี่รองรับด้วยระบบ Pendentive ตามที่ศิลปะตะวันตกนิยม

Published in มะนิลา

ภายในโบสถ์ซานเซบาสเตียน มะนิลา ถือเป็นโบสถ์เพียงไม่กี่แห่งในกรุงมะนิลาที่สร้างขึ้นตามแบบโกธิค หน้าต่างของโบสถ์แห่งนี้ประดับด้วยกระจกสี ทำให้ภายในโบสถ์ค่อนข้างมืดอันเป็นเทคนิคการจำกัดแสตามแบบโกธิค

Published in มะนิลา

ภายในโบสถ์ซานเซบาสเตียน มะนิลา ถือเป็นโบสถ์เพียงไม่กี่แห่งในกรุงมะนิลาที่สร้างขึ้นตามแบบโกธิค ภายในเป็นโบสถ์ทีมีความสูงโปร่งและมีเสาที่ผอมบางอันเป็นการเลียนแบบศิลปะโกธิคตอนปลาย หลังคาเองก็ปรากฏ “สัน” (rib) ตัดกันจำนวนมากซึ่งพัฒนามาจากหลังคาแบบสันหกเส้นตัดกัน (sexpartite Vault) เป็นการเลียนแบบศิลปะโกธิคตอนปลายเช่นกัน

Published in มะนิลา
plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

หมวดหมู่ศิลปะมาเลเซีย

เลือกสถานที่ศิลปะมาเลเซีย

บทความศิลปะมาเลเซีย

 • Masjid Jamek
  มัสยิดจาเม็ก เมืองกัวลาลุมปูร์นี้สร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมอังกฤษแล้ว สถาปนิกในระยะนี้มักมีการนำศิลปะอิสลามแบบใหม่เข้าๆมาผสมผสานจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ เช่น ศิลปะโมกุลของอินเดีย และศิลปะมัวร์ของสเปนเป็นต้น มัสยิดแห่งนี้เป็นผังแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโดมสามโดมเรียงกันตามแบบศิลปะโมกุลองอินเดียรูปแบโดมเองก็มีเค้าโครงแบบโมกุล คือมีคอโดมเป็นทรงกระบอกและมีกลีบดอกไม้คว่ำอยู่ด้านบน (ฆัณฏา)…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๕
 • Padang , Kuala Lumpur
  ปาดัง หรือ เอลพลานาด คือสนามหลวงซึงมักสร้างขึ้นที่ศูนย์กลางเมืองตามธรรมเนียมของอังกฤษ เพื่อใช้ในการเล่นกีฬา ชุมนุมในงานรัฐพิธีและสวนสนาม ปรากฏหลายเมืองที่สร้างขึ้นภายในอาณานิคมอังกฤษ เช่น เมืองปีนังเมืองอิโปห์ เมืองไตปิง…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๙
 • Sultan Abdul Samad Building , Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง ถือเป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Styleที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๐๙
 • Sultan Abdul Samad Building, Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง เป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Style ที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E.…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๒
 • Textile Museum Building
  A.C.Normanสถาปนิกชาวอังกฤษ สร้างตึกนี้ขึ้นใน พ.ศ. 2439 เพื่อเป็นสำนักงานการรถไฟสหพันธรัฐมาเลย์ (Federated Malay States Railways) จากนั้น…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๘

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15165568
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9102
0
9102
15156301
9102
73965
15165568
Server Time: 07-06-2020 04:10:12