Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ศาลาว่าการเมืองไตปิง ถือเป็นตัวอย่างของแผนผังแบบ Palladium ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย แต่ใช้หน้าจั่วที่มีองค์ประกอบแบบบารอคมากกว่ามีลักษณะโดยรวมคล้ายคลึงกับศาลาว่าการเมือง George Town ในเกาะปีนัง แผนผังเป็นรูปตัว E ตามแบบ Palladium อาคารมีสองชั้น โดยชั้นล่างมีการเลียนแบบฐานหินซึ่งเป็นที่นิยมในอาคารแบบคลาสสิก ด้านบนเป็นอาคารโปร่ง ใช้เสาสลับกับระเบียงเครื่องไม้ หน้าบันด้านข้างทั้งสองข้างออกแบบเป็นหน้าบันโค้งที่มีปีกประดับด้วยถ้วยรางวัลตามความนิยมในศิลปะบารอค
Published in ไตปิง
พิพิธภัณฑ์เปรัก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในมาเลเซีย สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2429 ตามคำสั่งของ Sir Hugh Low ผู้ว่าการรัฐเปรัก เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เน้นพฤกษศาสตร์และสัตวศาสตร์ โดยผู้ว่าการรัฐได้แต่ ตั้งนักพฤกษศาสตร์เป็นภัณฑารักษ์คนแรก ทางด้านสถาปัตยกรรม พิพิธ๓ณฑ์แห่งนี้ได้นำเอาความสมมาตรตามแบบ Palladium มาใช้ การตกแต่งคล้าย façade มาออกแบบคล้ายแผงด้านหน้าของโบสถ์ที่มีหอคอยขนาบ ซึ่งมีการใช้องค์ประกอบแบบคลาสสิกและแบบบารอคผสมผสานกัน อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบทั้งหมดนี้กลับจัดเป็น “ปีก” ด้านหนึ่งของแผนผังแบบPalladium ซึ่งนิยมความสมมาตรและความมีเหตุผลตามแบบอาคารราชการ
Published in ไตปิง

ค้ำยันด้านข้างของโบสถ์เมืองปาวาย (Paoay) ซึ่งถือเป็นตัวอย่างค้ำยันกำแพงที่สร้างขึ้นอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการพังทลายจากแผ่นดินไหว ค้ำยันนี้มีลักษณะเป็นขมวด volute ซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะบารอก ถือเป็นค้ำยันที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในศิลปะฟิลิปปินส์ โบสถ์ในสกุลช่างโลวาก-วีกัน มักปรากฏค้ำยันขนาดใหญ่เช่นนี้เสมอ และมีบันได 1 อันแทรกอยู่ระหว่างค้ำยันเพื่อสำหรับขึ้นไปยังหลังคาโบสถ์ ลักษณะเช่นนี้ปรากฏเช่นกันที่โบสถ์ Santa Maria ใกล้เมืองวีกัน แต่แตกต่างไปจากสกุลช่างมะนิลาอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากโบสถ์ในสกุลช่างมะนิลาไม่เน้นการเสริมค้ำยัน

Published in ลาว๊าก

ด้านหลังของโบสถ์ซานนิโคลัส เมืองซานนิโคลัสใกล้เมืองโลวาก ถือเป็นตัวอย่างผนังด้านหลังของโบสถ์ในศิลปะฟิลิปปินส์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในลักษณะของเอปส์วงโค้ง (apse) ซึ่งแตกต่างไปจากศิลปะตะวันตกโดยทั่วไป ผนังด้านหลังของโบสถ์ในศิลปะฟิลิปปินส์มักมีลักษณะคล้าย façade เพียงแต่มีความเรียบง่ายกว่า façade ด้านหน้าเสมอ

Published in ลาว๊าก

แท่นบูชาหลัก (main altar) ภายในโบสถ์ซานนิโคลัส แสดงลักษณะความเป็นบารอค (baroque) ด้วยการประดับหน้าบันวงโค้งและครึ่งหน้าบันที่มีการผ่าครึ่ง แต่เสาโครินเธียนและคาน entablature ยังแสดงความเป็นคลาสิกมาก แท่นบูชานี้ประดิษฐานรูปนักบุญนิโคลัส ซึ่งเป็นนักบุญที่อุปถัมภ์ทั้งโบสถ์และเมือง

Published in ลาว๊าก

โบสถ์ซานนิโคลัส เมืองซานนิโคลัสใกล้เมืองโลวาก ถือเป็นโบสถ์ที่มีความเป็นบารอค (Baroque) มากที่สุด โดยสังเกตได้จากหน้าบันวงโค้งที่ลื่นไหล (volute) แตกต่างจากหน้าบันสามเหลี่ยมแบบคลาสิก หนาบันวงโค้งนี้ยังสอดรับการรูปทรงของซุ้มประตูและหน้าต่างประธานที่อยู่ในกรอบวงโค้งเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความลื่นไหลของหน้าบันก็ไม่อาจเทียบได้กับความลื่นไหล (flamboyant) ในศิลปะบารอคในทวีปยุโรป โบสถ์ซานนิโคลัส สร้างขึ้นใน ค.ศ.1709 โดยตั้งชื่อตามนักบุญที่อุปถัมภ์เมือง โบสถ์แห่งนี้มีหอระฆังอยู่ติดกับตัวโบสถ์ ซึ่งถือเป็นลักษณะที่แปลกในสกุลช่างโลวาก-วีกันที่มักสร้างหอคอยให้ตั้งอยู่แยกจากตัวโบสถ์เสมอ

Published in ลาว๊าก

โบสถ์ซานตาลูเชีย (Santa Lucia) เมือง Narvacan วึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองวีกัน เป็นโบสถ์ขนาดเล็กแต่มีความน่าสนใจ ด้วยเหตุที่แผงด้านหน้า (façade) ของโบสถ์มีลักษณะเป็นแบบบารอค (baroque) อย่างแท้จริงด้วยการออกแบบหน้าบันวงโค้งที่ลื่นไหล ประดับด้วยขมวดก้นหอย (volute) และถ้วยรางวัล (trophy) โดยไม่มีลักษณะความเป็นคลาสิกปะปนอยู่เลย

Published in วีกัน

โบสถ์ Assumption แห่งเมือง Santa Maria มีผนัด้านหน้า (façade) ตามแบบบารอค (baroque) โดย façade ขนาบด้วยหอคอยสองด้านและเสาอีกสองต้น แบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วน ด้านบนปรากฏหน้าบันแบบบารอคที่ใช้หน้าบันวงโค้งตรงกลางขนาบด้วยหน้าบันโค้งเว้า (convex) ทางด้านข้างซึ่งทำให้หน้าบันด้านบนมีความลื่นไหลแตกต่างไปจากแบบคลาสิก ที่ปลายสุดซึ่งตรงกับหอคอยขนาบข้างนั้นปรากฏการประดับถ้วยรางวัล (trophy) ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นองค์ประกอบแบบบารอค ด้านข้างของโบสถ์นั้นถูกค้ำยันด้วย buttress ที่หนาหนัก อันเป็นการทำให้ผนังด้านข้างของโบสถ์ทนต่อแผ่นดินไหวอันรุนแรงของฟิลิปปินส์

Published in วีกัน

โบสถ์ Assumption แห่งเมือง Santa Maria ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ โดยตั้งขนานไปกับลักษณะของเนินเขา นอกจากนี้ งปรากฏหอระฆังและบ้านพักนักบวชอยู่บนยอดเนินเดียวกันอีกด้วย โบสถ์แห่งนี้สถาปนาขึ้นใน ค.ศ. 1765 โดยอุทิศให้กับแม่พระปางได้รับยกขึ้นสู่สวรรค์ (Assumption) โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นตัวอย่างโบสถ์แบบบารอคที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งฟิลิปปินส์ตอนเหนือ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

Published in วีกัน

โบสถ์ประจำสุสาน (Cemetery Chapel )ซึ่งเรียกกันในภาษาพื้นเมืองว่า Simbaan a Bassit ตั้งอยู่ทางงทิศใต้ของเมืองวีกัน สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1852 เป็นโบสถ์ขนาดเล็กที่มีแผงด้านหน้าแบบบารอคอย่างชัดเจน โดยแบ่งแผงด้านหน้าออกเป็นห้าส่วนด้วยเสาติดผนัง ด้านบนปรากฏหน้าบันโค้งเว้าตามแบบบารอค ด้านข้างประดับด้วย volute ขนาดใหย่ตามแบบบารอค และปรากฏประตูที่ใช้เป็นประตูเข้าไปสู่สุสาน การที่หน้าบันของ façade ใช้เป็นที่แขวนระฆังด้วยนั้น ถือเป็นรูปแบบที่พบไม่บ่อยนักในศิลปะฟิลิปปินส์ (ส่วนนี้เรียกในภาษาสเปนว่า Espadraña)

Published in วีกัน
plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

หมวดหมู่ศิลปะมาเลเซีย

เลือกสถานที่ศิลปะมาเลเซีย

บทความศิลปะมาเลเซีย

 • Masjid Jamek
  มัสยิดจาเม็ก เมืองกัวลาลุมปูร์นี้สร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมอังกฤษแล้ว สถาปนิกในระยะนี้มักมีการนำศิลปะอิสลามแบบใหม่เข้าๆมาผสมผสานจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ เช่น ศิลปะโมกุลของอินเดีย และศิลปะมัวร์ของสเปนเป็นต้น มัสยิดแห่งนี้เป็นผังแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโดมสามโดมเรียงกันตามแบบศิลปะโมกุลองอินเดียรูปแบโดมเองก็มีเค้าโครงแบบโมกุล คือมีคอโดมเป็นทรงกระบอกและมีกลีบดอกไม้คว่ำอยู่ด้านบน (ฆัณฏา)…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๕
 • Padang , Kuala Lumpur
  ปาดัง หรือ เอลพลานาด คือสนามหลวงซึงมักสร้างขึ้นที่ศูนย์กลางเมืองตามธรรมเนียมของอังกฤษ เพื่อใช้ในการเล่นกีฬา ชุมนุมในงานรัฐพิธีและสวนสนาม ปรากฏหลายเมืองที่สร้างขึ้นภายในอาณานิคมอังกฤษ เช่น เมืองปีนังเมืองอิโปห์ เมืองไตปิง…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๐:๒๙
 • Sultan Abdul Samad Building , Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง ถือเป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Styleที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E. Spooner…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๐๙
 • Sultan Abdul Samad Building, Kuala Lumpur
  ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถือเป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุดที่อยู่ที่ปาดัง เป็นรูปแบบอาคารแบบ British Raj Style ที่โดดเด่นที่สุดในมาเลเซีย ก่อนหน้าการสร้างอาคารแบบนี้อาคารแบบคลาสสิกได้รับความนิยมมาก่อน ต่อมา C.E.…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๒
 • Textile Museum Building
  A.C.Normanสถาปนิกชาวอังกฤษ สร้างตึกนี้ขึ้นใน พ.ศ. 2439 เพื่อเป็นสำนักงานการรถไฟสหพันธรัฐมาเลย์ (Federated Malay States Railways) จากนั้น…
  Written on วันศุกร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๒๒:๑๘

เกี่ยวกับผู้เขียน

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15188343
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31877
0
31877
15156301
31877
0
15188343
Server Time: 06-07-2020 03:39:48