Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

Rate this item
(0 votes)
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองหลวงพระบาง เชียงแมน หมายถึง เมืองสวรรค์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า ไชยเชษฐาธิราช เดิมชื่อวัดเชียงยืน ต่อมาพระวรรัตนธรรมประโชติ(พระหน่อเมือง) พระราชโอรสได้อุปถัมภ์ จารึกวัดได้กล่าวถึงการพระราชทานที่ดินและสวนผลไม้เพื่ออุปถัมภ์พระรัตนตรัยใน พ.ศ. 2133 สิ่งก่อสร้างสำคัญ คือ สิมมีรูปแบบผนังยกสูง ซุ้มประตูมีการซ้อนชั้นและประดับแนวหงส์ที่กรอบซุ้มประตู สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอิทธิพลศิลปะล้านนา ลักษณะโดยรวมเหมือนกับสิมแบบหลวงพระบางทั่วไป แต่หลังคาไม่อ่อนโค้งและเตี้ยเหมือนกับสิมวัดเชียงทอง สิมวัดเชียงแมนถือเป็นตัวอย่างสิมที่ปรากฏอิทธิพลศิลปะล้านนามากที่สุด แต่มีการผสมผสานศิลปะแบบดั้งเดิมของหลวงพระบางและแบบล้านนาเข้าด้วยกัน รวมทั้งมีการพัฒนาบางส่วนจากศิลปะรัตนโกสินทร์ ดังนั้นอาจสามารถกำหนดอายุได้ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25
Read 1915 times
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์

สถานที่ทำงาน
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
- D.E.A. (en Histoire de l'art ) มหาวิทยาลัยปารีส-ซอร์บอนน์ (ปารีส 4) (Université de Paris-Sorbonne, Paris IV) ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาเอก ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี มหาวิทยาลัยปารีส-ซอร์บอนน์ (ปารีส 4) (Doctorat , en Histoire de l'art et Archéologie, Université de Paris-Sorbonne, Paris IV), ประเทศฝรั่งเศส

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัย
- ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและงานศิลปกรรม
- งานช่างสมัยพระนั่งเกล้าฯ
- ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร์.
- โครงการลพบุรีศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจไทย เรื่อง “พัฒนาการศิลปกรรมสมัยก่อนอยุธยาและสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๑๘-๒๔)

- หนังสือ
-"พระพุทธรูป" ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ ๒๙
- “ปราสาทขอมในประเทศไทย” ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ ๓๐
- ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย
- สองศตวรรษ วัดสุทัศนเทพวราราม ศูนย์กลางจักรวาลศูนย์กลางพระนคร


- บทความ
- ความสัมพันธ์ด้านรูปแบบระหว่างพระพุทธรูป หินทราย สกุลช่างพะเยากับพระแก้วมรกต
- เจดีย์ยอดทรงดอกบัวตูมกับเจดีย์บริวาร : แผนผังและวิวัฒนาการ
- ช้างประดับฐานพระพุทธรูปศิลปะล้านนาสกุลช่างพะเยา
- "ฐานบัวงอน" กับความสัมพันธ์ด้านศิลปกรรมระหว่างล้านนากับล้านช้าง
- พระเจ้าหย่อนตีน พระพุทธรูปลีลา และพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ในศิลปะสุโขทัย
- พระพุทธบาทไม้ประดับมุกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
- พระพุทธรูปแข้งคมในศิลปะล้านนา
- พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร ศิลปะอยุธยา : กรณีศึกษาพระพุทธรูปที่พบในองค์พระมงคลบพิตร
- พระพุทธสิหิงค์คือพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรในศิลปะล้านนา

หมวดหมู่ศิลปะลาว

ศิลปะไทย,ศิลปะทวารวดี,ศิลปะศรีวิชัย,ศิลปะหริภุญชัย,ศิลปะเขมรในประเทศไทย,ศิลปะล้านนา,ศิลปะล้านช้าง,ศิลปะสุโขทัย,ศิลปะอยุธยา,ศิลปะรัตนโกสินทร์

เลือกสถานที่ศิลปะลาว

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะลาว

 • ศิลปะลาว
  ความหมายคำว่า “ลาว” มีการตีความไว้หลายอย่างด้วยกัน คือ 1. มาจากคำว่า “ลัวะ” ซึ่งเป็นบีพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติในแถบนี้ 2. ตำนานขุนบรมเชื่อว่าคนลาวเกิดมาจาก…
  Written on วันจันทร์, ๐๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๓:๕๑
 • ใบสีมา
  ลักษณะเป็นแท่งหินที่มีทั้งการสลักลวดลาย เช่น วัดสีมาสลักสถูปวัดธาตุหลวง นครเวียงจันทน์ ใบเสมาสลักภาพพระพุทธรูปปางสมาธิวัดธาตุหลวง นครเวียงจัน ใบสีมาสลักภาพในพุทธศาสนามหายานแบบรัตนตรัยมหายาน จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานหอพระแก้ว นครเวียงจัน เป็นต้น…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๙:๐๖
 • สิม
  คือ พระอุโบสถ มีที่มาจาก”สีมา” เรียกย่อเป็น “สิม” เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นขอบเขตศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรม ต่อมากลายเป็นอาคารประธานของวัด แต่ถ้าเป็นวัดรุ่นเก่าในสมัยล้านช้าง หรือวัดสำคัญจะมีเจดีย์หรือธาตุขนาดใหญ่เป็นประธาน โดยมีสิมตั้งอยู่ด้านหน้าเจดีย์…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๙:๑๐
 • ปราสาทวัดภู
  ปราสาทวัดภูได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของประเทศลาว ปราสาทวัดภูเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย ที่สถาปนาขึ้นบนเขาภู หรือ เขาควาย…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๙:๑๕
 • วัดใจเมือง
  เจดีย์วัดใจเมืองมีรูปแบบเหมือนกับเจดีย์วัดหมื่นเชียง เมืองเชียงแสน ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดในศิลปะล้านนา เจดีย์วัดใจเมืองมีรูปแบบที่ก่ออิฐแบบโค้ง การก่ออิฐซุ้มแบบโค้งนี้ถือเป็นลักษณะพิเศษของเจดีย์ในศิลปะล้านนา ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษ 21 และที่สำคัญเจดีย์รูปแบบนี้นิยมประดับลวดลายปูนปั้นที่ส่วนบน และส่วนล่างของเรือนธาตุ หรือที่เรียกว่า…
  Written on วันศุกร์, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๐๕

คำค้น ศิลปะลาว

Henri Marchell จิตรกรรมฝาผนัง ชมพูบดีสูตร ญวน ดอกโบตั๋น ทวารบาล ทศชาติ พระธาตุ พระธาตุทรงปราสาท พระพุทธรูปทรงเครื่อง พระพุทธรูปประทับ พระพุทธรูปประทับนั่งปางรับข้าวมธุปายาส พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปล้านนาแบบสิงห์หนึ่ง พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง พระพุทธรูปอิทธิพลสุโขทัย พระพุทธไชยชนะสงคราม พระยาสามแสนไท พระเจ้ามหาชีวิตมังธาตุราช พระเจ้าองค์แสน พระเจ้าอนุรุทธ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระเวสสันดร พระเอ้ พุทธประวัติ มหาธาตุ รอยพระพุทธบาท รามเกียรติ์ ลายช่อหางโต ลายฟอกคำ ลายฟอกดำ วัดป่ากรรมฐาน ศิลปะลาว ศิลปะล้านช้าง ศิลปะล้านช้างล้านนา สิงโตจีน สิม สิมเวียงจันทร์ หลังคาอ่อนโค้ง หอไตร อดีตพุทธเจ้า อิทธิพลศิลปรัตนโกสินทร์ อิทธิพลศิลปะจีน อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ อิทธิพลศิลปะล้านนา อิทธิพลศิลปะสุโขทัย อิทธิพลศิลปะอยุธยา ืพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เขี้ยวตะขาบ เจดีย์ทรงปราสาท เจดีย์ทรงปราสาทยอด เจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยม เจ้ากิ่งกิสราช เจ้ามหาชีวิตสามแสนไท เจ้าอนุรุธ เชียงชวาง เซี่ยวกาง เทิบซ้อน เรือนปั้นหยา ไทลื้อ

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15124554
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42053
0
42053
15082336
42053
760721
15124554
Server Time: 09-04-2020 19:59:05