Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ศิลปะลาว

วัดพระเจ้าองค์ตื้อมะหาวิหาน (วัดไซยะพูม)

วัดพระเจ้าองค์ตื้อมะหาวิหาน (วัดไซยะพูม) (1)

วัดพระเจ้าองค์ตื้อมะหาวิหาน (วัดไซยะพูม)

View items...
พระธาตุหมากโม วัดวิชุล

พระธาตุหมากโม วัดวิชุล (1)

พระธาตุหมากโม วัดวิชุล

View items...
วัดศรีเมือง (สีเมือง)

วัดศรีเมือง (สีเมือง) (1)

วัดศรีเมือง (สีเมือง)

View items...
วัดคีลี หรือวัดสุวรรณคีลี

วัดคีลี หรือวัดสุวรรณคีลี (1)

วัดคีลี หรือวัดสุวรรณคีลี

View items...
วัดศรีบุญเรือง (สีบุนเรือง)

วัดศรีบุญเรือง (สีบุนเรือง) (1)

วัดศรีบุญเรือง (สีบุนเรือง)

View items...
วัดป่าฝาง

วัดป่าฝาง (1)

วัดป่าฝาง (วัดเชียงงาม)

View items...
วัดศรีพุทธบาท(วัดป่าแค)

วัดศรีพุทธบาท(วัดป่าแค) (1)

วัดศรีพุทธบาท(วัดป่าแค)

View items...
วัดป่ารวก (ป่าฮวก)

วัดป่ารวก (ป่าฮวก) (1)

วัดป่ารวก (ป่าฮวก)

View items...
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม (วัดใหม่สุวันนะพูมาราม)

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม (วัดใหม่สุวันนะพูมาราม) (1)

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม (วัดใหม่สุวันนะพูมาราม)

View items...
วัดมหาธาตุ (ธาตุน้อย)

วัดมหาธาตุ (ธาตุน้อย) (1)

วัดมหาธาตุ (ธาตุน้อย)

View items...
วัดหนองศรีคูนเมือง (หนองสีคูนเมือง)

วัดหนองศรีคูนเมือง (หนองสีคูนเมือง) (1)

วัดหนองศรีคูนเมือง (หนองสีคูนเมือง)

View items...
วัดโพนชัยชนะสงคราม (โพนไชชะนะสงคราม)

วัดโพนชัยชนะสงคราม (โพนไชชะนะสงคราม) (1)

วัดโพนชัยชนะสงคราม (โพนไชชะนะสงคราม)

View items...
วัดธาตุหลวง (ทาดหลวง)

วัดธาตุหลวง (ทาดหลวง) (1)

วัดธาตุหลวง (ทาดหลวง)

View items...
วัดพระบาทใต้ (พระบาดใต้)

วัดพระบาทใต้ (พระบาดใต้) (1)

วัดพระบาทใต้ (พระบาดใต้)

View items...
วัดเชียงม่วนวชิรมังคลาราม

วัดเชียงม่วนวชิรมังคลาราม (1)

วัดเชียงม่วนวชิรมังคลาราม

View items...
วัดจูมค้องสุรินทราราม

วัดจูมค้องสุรินทราราม (1)

วัดจูมค้องสุรินทราราม

View items...
วัดหมื่นนาชมพูอาราม

วัดหมื่นนาชมพูอาราม (1)

วัดหมื่นนาชมพูอาราม

View items...

lao

en th

ความหมายคำว่า “ลาว”

มีการตีความไว้หลายอย่างด้วยกัน คือ 1. มาจากคำว่า “ลัวะ” ซึ่งเป็นบีพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติในแถบนี้ 2. ตำนานขุนบรมเชื่อว่าคนลาวเกิดมาจาก “ลาวุ” (น้ำเต้าที่มีขนาดใหญ่ 2 ลูก ) ดังนั้นคำว่า “ลาวุ” อาจเป็นที่มีของคำว่าลาวก็เป็นได้ 3. เอกสารจียเรียกชนเผ่าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณแม่น้ำโขงว่า เก้าหล้ง หรือ ลี ซึ่งคนกลุ่มนี้อาจเป็นบรรพบุรุษของพวกอ้ายลาว ต่อมาคำว่า หล้ง หรือ ลี ได้เพี้ยนมาเป็นคำว่า ลุง ลวง ที่มีความหมายตรงกับคำว่า หลวง ซึ่งมีความหมายว่าใหญ่หรือเจริญ และกลายมาเป็นคำว่าลาวในที่สุด 4.ลาวอาจมาจากคำว่า “ดาว” เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงเหมือนกับพวกดาว เทียน แถน ไท ไท้ ซึ่งหมายถึง ฟ้า ดังนั้นคำว่าอาจอาจสื่อความหมายถึงฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อในการนับถือผีฟ้ามาแต่เดิมของชาวลาว และ5. อาจหมายถึงคน เช่นเดียวกับคำว่า ไต หรือไท   แต่คำว่าลาวมีความหมายในเชิงยกย่องว่าเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมเหนือกว่าคนอื่น

 

ศิลปะลาว
ArtPlacePeriods
ก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไหหิน
ศิลปะเขมรและทวารวดี ใบสีมา
ปราสาทวัดภู
ถ้ำวังช้าง
ศิลปะล้านช้าง-ล้านนา วัดใจเมือง ต้นพุทธศตวรรษ 21
วัดดงมะดะ พุทธศตวรรษที่ 20-21
ศิลปะล้านช้าง ธาตุหลวง
พระธาตุอิงฮัง พุทธศตวรรษที่ 22
ธาตุดำ พุทธศตวรรษที่ 22-23
วัดพระเจ้าองค์ตื้อมะหาวิหาน (วัดไซยะพูม)
พระธาตุหมากโม วัดวิชุล
วัดธาตุหลวง (ทาดหลวง)
พระบาง
ศิลปะลาว หอพระแก้ว
สิมวัดมีไชยาราม พุทธศตวรรษที่ 24
สิมวัดสีสะเกด พุทธศตวรรษที่ 24
วัดศรีเมือง (สีเมือง)
วัดจันทบุร
วัดปากคาน บูรณะในราวพุทธศตวรรษที่ 25
วัดคีลี หรือวัดสุวรรณคีลี
วัดเชียงทอง
วัดศรีบุญเรือง (สีบุนเรือง)
วัดป่าฝาง (วัดเชียงงาม)
วัดสิริมงคลไชยาราม
วัดสบสิกขารา
วัดเชียงแมน พุทธศตวรรษที่ 25
วัดศรีพุทธบาท(วัดป่าแค)
วัดป่ารวก (ป่าฮวก)
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม (วัดใหม่สุวันนะพูมาราม)
วัดล่องคูณ
วัดมโนรม
วัดแสนสุขาราม
วัดปากอู
วัดหนองศรีคูนเมือง (หนองสีคูนเมือง
วัดอินแปง
วัดโพนชัยชนะสงคราม (โพนไชชะนะสงคราม)
วัดมหาธาตุ (ธาตุน้อย)
วัดพระบาทใต้ (พระบาดใต้)
วัดเชียงม่วนวชิรมังคลาราม
วัดจูมค้องสุรินทราราม
วัดหมื่นนาชมพูอาราม
วัดเชียงเหล็ก
วัดพันหลวง
วัดอาไพ
วัดอาราม
วัดศรีสวรรค์เทวโลก
วัดหอเสี่ยง

หมวดหมู่ศิลปะลาว

ศิลปะไทย,ศิลปะทวารวดี,ศิลปะศรีวิชัย,ศิลปะหริภุญชัย,ศิลปะเขมรในประเทศไทย,ศิลปะล้านนา,ศิลปะล้านช้าง,ศิลปะสุโขทัย,ศิลปะอยุธยา,ศิลปะรัตนโกสินทร์

เลือกสถานที่ศิลปะลาว

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะลาว

 • ศิลปะลาว
  ความหมายคำว่า “ลาว” มีการตีความไว้หลายอย่างด้วยกัน คือ 1. มาจากคำว่า “ลัวะ” ซึ่งเป็นบีพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติในแถบนี้ 2. ตำนานขุนบรมเชื่อว่าคนลาวเกิดมาจาก…
  Written on วันจันทร์, ๐๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๓:๕๑
 • ใบสีมา
  ลักษณะเป็นแท่งหินที่มีทั้งการสลักลวดลาย เช่น วัดสีมาสลักสถูปวัดธาตุหลวง นครเวียงจันทน์ ใบเสมาสลักภาพพระพุทธรูปปางสมาธิวัดธาตุหลวง นครเวียงจัน ใบสีมาสลักภาพในพุทธศาสนามหายานแบบรัตนตรัยมหายาน จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานหอพระแก้ว นครเวียงจัน เป็นต้น…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๙:๐๖
 • สิม
  คือ พระอุโบสถ มีที่มาจาก”สีมา” เรียกย่อเป็น “สิม” เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นขอบเขตศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรม ต่อมากลายเป็นอาคารประธานของวัด แต่ถ้าเป็นวัดรุ่นเก่าในสมัยล้านช้าง หรือวัดสำคัญจะมีเจดีย์หรือธาตุขนาดใหญ่เป็นประธาน โดยมีสิมตั้งอยู่ด้านหน้าเจดีย์…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๙:๑๐
 • ปราสาทวัดภู
  ปราสาทวัดภูได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของประเทศลาว ปราสาทวัดภูเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย ที่สถาปนาขึ้นบนเขาภู หรือ เขาควาย…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๙:๑๕
 • วัดใจเมือง
  เจดีย์วัดใจเมืองมีรูปแบบเหมือนกับเจดีย์วัดหมื่นเชียง เมืองเชียงแสน ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดในศิลปะล้านนา เจดีย์วัดใจเมืองมีรูปแบบที่ก่ออิฐแบบโค้ง การก่ออิฐซุ้มแบบโค้งนี้ถือเป็นลักษณะพิเศษของเจดีย์ในศิลปะล้านนา ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษ 21 และที่สำคัญเจดีย์รูปแบบนี้นิยมประดับลวดลายปูนปั้นที่ส่วนบน และส่วนล่างของเรือนธาตุ หรือที่เรียกว่า…
  Written on วันศุกร์, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๐๕

คำค้น ศิลปะลาว

Henri Marchell จิตรกรรมฝาผนัง ชมพูบดีสูตร ญวน ดอกโบตั๋น ทวารบาล ทศชาติ พระธาตุ พระธาตุทรงปราสาท พระพุทธรูปทรงเครื่อง พระพุทธรูปประทับ พระพุทธรูปประทับนั่งปางรับข้าวมธุปายาส พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปล้านนาแบบสิงห์หนึ่ง พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง พระพุทธรูปอิทธิพลสุโขทัย พระพุทธไชยชนะสงคราม พระยาสามแสนไท พระเจ้ามหาชีวิตมังธาตุราช พระเจ้าองค์แสน พระเจ้าอนุรุทธ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระเวสสันดร พระเอ้ พุทธประวัติ มหาธาตุ รอยพระพุทธบาท รามเกียรติ์ ลายช่อหางโต ลายฟอกคำ ลายฟอกดำ วัดป่ากรรมฐาน ศิลปะลาว ศิลปะล้านช้าง ศิลปะล้านช้างล้านนา สิงโตจีน สิม สิมเวียงจันทร์ หลังคาอ่อนโค้ง หอไตร อดีตพุทธเจ้า อิทธิพลศิลปรัตนโกสินทร์ อิทธิพลศิลปะจีน อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ อิทธิพลศิลปะล้านนา อิทธิพลศิลปะสุโขทัย อิทธิพลศิลปะอยุธยา ืพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เขี้ยวตะขาบ เจดีย์ทรงปราสาท เจดีย์ทรงปราสาทยอด เจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยม เจ้ากิ่งกิสราช เจ้ามหาชีวิตสามแสนไท เจ้าอนุรุธ เชียงชวาง เซี่ยวกาง เทิบซ้อน เรือนปั้นหยา ไทลื้อ

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16441986
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209744
0
209744
16232077
209744
0
16441986
Server Time: 18-09-2021 01:56:44