Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2091 ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จากจารึกของวัด กล่าวถึงงานประเพณีโบราณ คือ การกัลปนาที่ดิน ที่นา ข้าวัด และการส่งส่วย ในศักราช 910 (พ.ศ. 2091) พระราชอัยกามหาเทวีเจ้า ซึ่งน่าจะหมายถึง ย่าหรือยายของพระเจ้าไชษเชษฐา สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงยาย (พระมเหสีของพระเมืองเกษเกล้า) ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมากกว่า ทรงตั้งพระมหาธาตุและถวายข้าไพร่แก่อาราม กำหนดให้บ้านโคม บ้านคาง บ้านโจน ส่งส่วยข้าว(งวดข้าว) บ้านใหม่ บ้านจีม และ บ้านซวากส่งส่วยหมาก(งวดหมาก)ตามที่กำหนดและนาพูภู (ภูกูด) เหนือทั้งมวลให้เป็นนาข้าวถวายองค์พระพุทธรูปและให้ข้าทาสที่ถวายไว้แก่วัดใช้บริโภค สิ่งก่อสร้างสำคัญ คือ สิม ซึ่งหลังเดิมถูกพายุพัดทำลายลงไปเมื่อ พ.ศ. 2443 และได้สร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2450-2455 โดนเจ้ามหาอุปราชบุนคง วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะมาหลายครั้ง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2494 ได้มีการรื้อหลังคาใหม่ ก่อผนังปูน มีการติดลายทอง ทำหน้าบันใหม่ และขนานนามวัดว่า “วัดพระศรีมหาธาตุราชบวรวิหาร” พระธาตุ มีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงปราสาท อยู่ในผังสี่เหลี่ยม ไม่ยกเก็จ (ล้านนามักสร้างฐานยกเก็จเสมอ)ฐานยกสูงมาก ประดับด้วยฐานบัว 2 ฐาน ซ้อนกันตามรูปแบบเจดีย์ล้านนา บริเวณเรือนธาตุมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูป ถัดขึ้นไปเป็นหลังคาลาด และส่วนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆัง พระธาตุองค์นี้มีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอิทธิพลศิลปะล้านนา อาจกำหนดอายุได้ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21

ไม่ปรากฏการสร้างที่แน่ชัด แต่มีประวัติท้องถิ่นกล่าวว่าวิหารหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าโชติกะกุมาร ราวพ.ศ. 2310 สิ่งก่อสร้างสำคัญ คือ สิม จัดเป็นสิมรุ่นใหม่ และถือเป็นรูปแบบที่แพร่หลายในเมืองหลวงพระบาง น่าจะได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่หลัง พ.ศ. 2340 รูปแบบสิม เป็นอาคารที่เรียบง่าย ขนาดไม่ใหญ่มากนัก หลังคาอ่อนโค้ง มีการซ้อนชั้น และมีหลายตับ (ลดหลั่น) กลางสันหลังคาประดับ สัตตะบูริพัน (ช่อฟ้า) และโหง่อ่อนโค้งแบบหลวงพระบาง หน้าบันมีการประดับรวยระกาและหางหงส์ สันนิษฐานว่าอาจเป็นอิทธิพลศิลปะล้านนาและศิลปะรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังมีกุฏิรุ่นเก่า สร้างเป็นอาคารแฝด มีชานตรงกานเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมกัน สันนิษฐานว่าน่าจะมีอิทธิพลของเรือนปั้นหยาที่นิยมสร้างกันมากในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และหอกลอง สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2504

สิ่งก่อสร้างสำคัญ คือ สิม จัดเป็นสิมในรุ่นหลัง มีรูปแบบตั้งอยู่บนฐานบัว อาคารไม่สูงมากนัก มีการซ้อนชั้นหลังคา และมีตับ 2 ตับ อีกทั้งยังลดชั้นหลังคาเท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ป้านลมอ่อนโค้งเล็กน้อย หน้าบันมีการประดับช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ ซึ่งเป็นอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ สิมวัดอินแปงนี้น่าจะเป็นฝีมือไทยจากจังหวัดอุดรธานี หอไตร เป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐ ถือปูนที่มีรูปทรงเกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายมณฑป สามารถเดินเข้าไปภายในได้ ผนังด้านนอกประดับด้วยปูนปั้น โดยแบ่งเป็นช่องๆเป็นภาพสวรรค์ ป่าหิมพานต์ บริเวณซุ้มหน้าต่างมีการประดับลายปูนปั้น และที่สำคัญ เครื่องทรงและการนุ่งผ้าของปูนปั้นรูปเทวดาที่ประดับขนาบประตูทางเข้า สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลศิลปะล้านนา แต่พระพักตร์มีลักษณะเหมือนกับพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างที่สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 จึงใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดอายุได้ว่าหอไตรหลังนี้อาจสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วยเช่นกัน บริเวณหน้าบันมีจารึกระบุว่ามีการบูรณะเฉพาะส่วนหลังคา เมื่อ พ.ศ. 2503

หมวดหมู่ศิลปะลาว

ศิลปะไทย,ศิลปะทวารวดี,ศิลปะศรีวิชัย,ศิลปะหริภุญชัย,ศิลปะเขมรในประเทศไทย,ศิลปะล้านนา,ศิลปะล้านช้าง,ศิลปะสุโขทัย,ศิลปะอยุธยา,ศิลปะรัตนโกสินทร์

เลือกสถานที่ศิลปะลาว

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะลาว

 • ศิลปะลาว
  ความหมายคำว่า “ลาว” มีการตีความไว้หลายอย่างด้วยกัน คือ 1. มาจากคำว่า “ลัวะ” ซึ่งเป็นบีพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติในแถบนี้ 2. ตำนานขุนบรมเชื่อว่าคนลาวเกิดมาจาก…
  Written on วันจันทร์, ๐๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๓:๕๑
 • ใบสีมา
  ลักษณะเป็นแท่งหินที่มีทั้งการสลักลวดลาย เช่น วัดสีมาสลักสถูปวัดธาตุหลวง นครเวียงจันทน์ ใบเสมาสลักภาพพระพุทธรูปปางสมาธิวัดธาตุหลวง นครเวียงจัน ใบสีมาสลักภาพในพุทธศาสนามหายานแบบรัตนตรัยมหายาน จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานหอพระแก้ว นครเวียงจัน เป็นต้น…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๙:๐๖
 • สิม
  คือ พระอุโบสถ มีที่มาจาก”สีมา” เรียกย่อเป็น “สิม” เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นขอบเขตศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรม ต่อมากลายเป็นอาคารประธานของวัด แต่ถ้าเป็นวัดรุ่นเก่าในสมัยล้านช้าง หรือวัดสำคัญจะมีเจดีย์หรือธาตุขนาดใหญ่เป็นประธาน โดยมีสิมตั้งอยู่ด้านหน้าเจดีย์…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๙:๑๐
 • ปราสาทวัดภู
  ปราสาทวัดภูได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของประเทศลาว ปราสาทวัดภูเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย ที่สถาปนาขึ้นบนเขาภู หรือ เขาควาย…
  Written on วันพฤหัสบดี, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๙:๑๕
 • วัดใจเมือง
  เจดีย์วัดใจเมืองมีรูปแบบเหมือนกับเจดีย์วัดหมื่นเชียง เมืองเชียงแสน ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดในศิลปะล้านนา เจดีย์วัดใจเมืองมีรูปแบบที่ก่ออิฐแบบโค้ง การก่ออิฐซุ้มแบบโค้งนี้ถือเป็นลักษณะพิเศษของเจดีย์ในศิลปะล้านนา ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษ 21 และที่สำคัญเจดีย์รูปแบบนี้นิยมประดับลวดลายปูนปั้นที่ส่วนบน และส่วนล่างของเรือนธาตุ หรือที่เรียกว่า…
  Written on วันศุกร์, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๐๕

คำค้น ศิลปะลาว

Henri Marchell จิตรกรรมฝาผนัง ชมพูบดีสูตร ญวน ดอกโบตั๋น ทวารบาล ทศชาติ พระธาตุ พระธาตุทรงปราสาท พระพุทธรูปทรงเครื่อง พระพุทธรูปประทับ พระพุทธรูปประทับนั่งปางรับข้าวมธุปายาส พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปล้านนาแบบสิงห์หนึ่ง พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง พระพุทธรูปอิทธิพลสุโขทัย พระพุทธไชยชนะสงคราม พระยาสามแสนไท พระเจ้ามหาชีวิตมังธาตุราช พระเจ้าองค์แสน พระเจ้าอนุรุทธ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระเวสสันดร พระเอ้ พุทธประวัติ มหาธาตุ รอยพระพุทธบาท รามเกียรติ์ ลายช่อหางโต ลายฟอกคำ ลายฟอกดำ วัดป่ากรรมฐาน ศิลปะลาว ศิลปะล้านช้าง ศิลปะล้านช้างล้านนา สิงโตจีน สิม สิมเวียงจันทร์ หลังคาอ่อนโค้ง หอไตร อดีตพุทธเจ้า อิทธิพลศิลปรัตนโกสินทร์ อิทธิพลศิลปะจีน อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ อิทธิพลศิลปะล้านนา อิทธิพลศิลปะสุโขทัย อิทธิพลศิลปะอยุธยา ืพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เขี้ยวตะขาบ เจดีย์ทรงปราสาท เจดีย์ทรงปราสาทยอด เจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยม เจ้ากิ่งกิสราช เจ้ามหาชีวิตสามแสนไท เจ้าอนุรุธ เชียงชวาง เซี่ยวกาง เทิบซ้อน เรือนปั้นหยา ไทลื้อ

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

15187850
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31384
0
31384
15156301
31384
0
15187850
Server Time: 05-07-2020 13:49:21