Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

เสาประดับกรอบประตูเป็นเสาแปดเหลี่ยม สัดส่วนของแนววงแหวนที่ 1/2 กับ 1/4 แทบไม่มีความแตกต่างกัน ลายใบไม้สามเหลี่ยมมีขนาดเท่ากันหมด แต่ละด้านมีลายใบไม้เต็มใบ 2 ใบ ขนาบข้างด้วยลายใบไม้ครึ่งใบ 2 ใบ แนววงแหวนที่ 1/8 ไม่มีการประดับลายใบไม้สามเหลี่ยมสามารถกำหนดอายุอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15

ทับหลังสลักมีภาพเล่าเรื่องขนาดใหญ่อยู่กลางภาพ เป็นรูปบุคคลประทับนั่งอยู่บนช้าง โดยบุคคลนี้ที่พระหัตถ์ข้างขวาทรงถือวัตถุทรงกระบอก นุ่งผ้าแบบมีริ้วทั้งผืน มีชายผ้าตกออกมาเป็นแผ่นรูปครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ ขนาบข้างด้วยรูปบุคคลขนาดเล็กอยู่ในอาการพนมมือ ด้านล่างมีสิงห์ 2 ตัว ยืนเอาขาหน้ารองรับฐานที่ช้างยืนอยู่ สิงห์ทั้ง 2 ตัว อ้าปากคายท่อนพวงมาลัยออกมา ปลายท่อนพวงมาลัยทั้ง 2 ข้าง เป็นลายกระหนก เหนือลายกระหนกมีลักษณะคล้ายนาค 3 เศียร แต่ที่ส่วนเศียรกลับสลักเป็นลายกระหนกแทน ขอบด้านบนมีรูปแถวกลีบบัวและแถวรูปบุคคลขนาดเล็กครึ่งท่อนอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ส่วนขอบด้านล่างสลักเป็นแถวลายรูปกลีบบัว สามารถกำหนดอายุอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 รูปบุคคลประทับนั่งอยู่บนช้างเศียรที่อยู่กลางภาพน่าจะหมายถึงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเทพประจำทิศตะวันออกซึ่งโดยปกติแล้วภาพช้างเอราวัณจะมี 3 เศียร

ทับหลังสลักมีภาพเล่าเรื่องขนาดใหญ่อยู่กลางภาพ เป็นรูปบุคคลประทับนั่งอยู่บนช้าง โดยบุคคลนี้ที่พระหัตถ์ข้างขวาทรงถือวัตถุทรงกระบอก นุ่งผ้าแบบมีริ้วทั้งผืน มีชายผ้าตกออกมาเป็นแผ่นรูปครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ ขนาบข้างด้วยรูปบุคคลขนาดเล็กอยู่ในอาการพนมมือ ด้านล่างมีสิงห์ 2 ตัว ยืนเอาขาหน้ารองรับฐานที่ช้างยืนอยู่ สิงห์ทั้ง 2 ตัว อ้าปากคายท่อนพวงมาลัยออกมา ปลายท่อนพวงมาลัยทั้ง 2 ข้าง เป็นลายกระหนก เหนือลายกระหนกมีลักษณะคล้ายนาค 3 เศียร แต่ที่ส่วนเศียรกลับสลักเป็นลายกระหนกแทน ขอบด้านบนมีรูปแถวกลีบบัวและแถวรูปบุคคลขนาดเล็กครึ่งท่อนอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ส่วนขอบด้านล่างสลักเป็นแถวลายรูปกลีบบัว สามารถกำหนดอายุอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 รูปบุคคลประทับนั่งอยู่บนช้างเศียรที่อยู่กลางภาพน่าจะหมายถึงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเทพประจำทิศตะวันออกซึ่งโดยปกติแล้วภาพช้างเอราวัณจะมี 3 เศียร

ทับหลังสลักมีภาพเล่าเรื่องขนาดใหญ่อยู่กลางภาพ เป็นรูปบุคคลประทับนั่งอยู่บนช้างสามเศียร โดยบุคคลนี้นุ่งผ้าแบบมีริ้วทั้งผืน มีชายผ้าตกออกมาเป็นแผ่นรูปครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ เศียรช้างตรงกลางชำรุดเสียหาย ส่วนเศียรที่อยู่ด้านข้าง งวงได้รัดปลายของท่อนพวงมาลัยไว้ ท่อนพวงมาลัยมีขนาดเล็ก ที่ปลายท่อนพวงมาลัยทั้ง 2 ข้าง เป็นรูปสิงห์ ยืนหันหน้าออกด้านนอก ขอบด้านบนมีรูปแถวบุคคลขนาดเล็กอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ส่วนขอบด้านล่างสลักเป็นแถวลายรูปกลีบบัว สามารถกำหนดอายุอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 รูปบุคคลประทับนั่งอยู่บนช้างสามเศียรที่อยู่กลางภาพหมายถึงพระ

ปราสาทเบย เป็นกลุ่มปราสาทประธาน 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก องค์ปราสาทเรียงตัวกันในแนวเหนือใต้ ส่วนฐานก่อด้วยศิลาแลง มีบันไดทางขึ้นบริเวณหน้าปราสาทองค์กลางเพียงแห่งเดียว องค์ปราสาททั้งสามหลังนี้ ส่วนฐานล่างสุดก่อด้วยศิลาแลง ส่วนองค์ปราสาทก่อด้วยอิฐ มีทับหลัง กรอบประตูและเสาประดับกรอบประตูเป็นหินทราย ขนาดของปราสาทองค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าปราสาทที่ตั้งอยู่ขนาบข้าง ลักษณะแผนผังของปราสาทอยู่ในผังเพิ่มมุม มีประตูเข้าออกเฉพาะด้านทิศตะวันออก ส่วนด้านอื่นๆ เป็นประตูหลอก ส่วนยอดเป็นแบบเรือนซ้อนชั้น ตามลักษณะอาคารทรงปราสาท จากรูปแบบที่ปรากฏสามารถกำหนดอายุว่าน่าจะอยู่ในศิลปะแปรรูป ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ลักษณะของการสร้างอาคารที่มีส่วนยอดแบบเรือนซ้อนชั้นหรือทรงปราสาทนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของรูปเคารพที่ประดิษฐานอยู่ภายใน เนื่องจากส่วนยอดลักษณะดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงฐานันดรชั้นสูง

หมวดหมู่ศิลปะขอม

กลุ่มปราสาทขอม

เลือกสถานที่

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะขอม

คำค้น ศิลปะขอม

ANGKOR WAT BAKHENG BANTEAY SREI BAPUON BAYON EAST MEBON KHLEANG LOLEI PRASAT BEI PRASAT KRAVAN PREAH KO PRE RUP ROLUOS TA PROHM กัมพูชา ขุนนางเป็นผู้ให้สร้าง ทวารบาล ทับหลัง ปราสาทกระวาน ปราสาทตาพรหม ปราสาทนครวัด ปราสาทบนฐานเป็นชั้น ปราสาทบริวาร ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบายน ปราสาทบาแค็ง ปราสาทประจำมุม ปราสาทประธาน ปราสาทพระโค ปราสาทหิน ปราสาทอิฐ ปราสาทแปรรูป ปราสาทแม่บุญตะวันออก พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 พระเจ้าราเชนทรวรมัน พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 15 พุทธศตวรรษที่ 16 พุทธศตวรรษที่ 17 พุทธศตวรรษที่ 18 มหิธรวรมัน ศิลปะคลัง ศิลปะนครวัด ศิลปะบันทายสรี ศิลปะบาปวน ศิลปะบายน ศิลปะบาแค็ง ศิลปะพระโค ศิลปะแปรรูป ศูนย์กลางจักรวาล หน้าบัน หริหราลัย เขาพระสุเมรุ เทพประจำทิศ เสาประดับกรอบประตู โลเลย ไวษณพนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16441996
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209754
0
209754
16232077
209754
0
16441996
Server Time: 18-09-2021 02:13:27