Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

kmer2   kmer4   kmer2

en th

การแบ่งแยกและกำหนดอายุของศิลปะเขมร ใช้วิธีการพิจารณาวิวัฒนาการของลวดลายที่ใช้ประดับตกแต่งโบราณสถานเป็นสำคัญ วิธีการดังกล่าวนี้ ฟิลิปป์ สแตร์น (Philip Stern) นำมาใช้เป็นคนแรก และ นางจิลแบรท์ เดอ โคราล เรมุสาต์ (Gilberte de Coral Remusat) ก็เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ใช้วิธีการศึกษาพัฒนาของลวดลายเช่นเดียวกัน

สิ่งที่นักวิชาการทั้ง 2 ท่าน นำมาใช้เปรียบเทียบคือลวดลายที่ปรากฏบนทับหลังและเสาประดับกรอบประตู ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏมาตั้งแต่เริ่มแรกสร้างปราสาทในศิลปะเขมรจนถึงศิลปะในสมัยสุดท้าย นอกจากการศึกษาทางด้านรูปแบบแล้วยังมีการใช้หลักฐานจากศิลาจารึกที่กล่าวถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาช่วยสนับสนุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย

การกำหนดชื่อรูปแบบต่างๆ ในศิลปะเขมรนั้น ส่วนใหญ่แล้วกำหนดจากชื่อของศาสนสถานที่สำคัญ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ สมัยก่อนเมืองพระนคร และ สมัยเมืองพระนคร โดยในช่วงก่อนเมืองพระนครนั้น งานศิลปกรรมมีการกระจายตัวอยู่ตามเมืองต่างๆ ตามความสำคัญในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเริ่มต้นของศิลปะเขมรมีการรับรูปแบบและพัฒนามาจากศิลปะอินเดียตามการเข้ามาของศาสนาและการค้าเป็นสำคัญ ส่วนในสมัยเมืองพระนคร เริ่มตั้งแต่ศิลปะบาแค็งในรัชสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ทรงสร้างเมืองยโศธรปุระขึ้น หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองพระนคร” ในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาศิลปะในสมัยต่างๆ ก็ได้เติบโตและพัฒนาขึ้น ณ เมืองแห่งนี้ จนกระทั่งถึงสมัยบายน ราวพุทธศตวรรษที่ 18 โดยนับเป็นสมัยสุดท้ายของการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเขมรโบราณพร้อมกับการสิ้นสุดสมัยเมืองพระนคร เนื่องจากการแผ่อิทธิพลเข้ามาของอาณาจักรอยุธยา

 

ศิลปะขอม
กลุ่มปราสาทขอม อายุสมัย
ศิลปะก่อนเมืองพระนคร ปราสาทพระโค ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทบากอง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทโลเลย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทบางแค็ง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทกระวาน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทปักษีจำกรง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทบันทายศรี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทแม่บุญตะวันออก ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทแปรรูป ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ศิลปะสมัยเมืองพระนคร ปราสาทบัตชุม ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทเบย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทพิมานอากาศ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทตาแก้ว ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทคลัง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ประตูเมืองพระนคร ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทบาปวน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทนครวัด ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18
ปราสาทบายน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18
ปราสาทนาคพัน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18
ปราสาทตาพรหม ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18
ประตูเมืองนครธม ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18

 

ขื่อเรียกศิลปะเขมรในสมัยต่างๆ
สมัยก่อนเมืองพระนคร อายุสมัย
ศิลปะพนมดา ราวพุทธศตวรรษที่ 12
ศิลปะถาลาบริวัต ราวพุทธศตวรรษที่ 12
ศิลปะสมโบร์ไพรกุก ราวพุทธศตวรรษที่ 12
ศิลปะไพรกเมง ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13
ศิลปะกำพงพระ ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14
ศิลปะกุเลน พ.ศ.1370-1420
ศิลปะสมัยเมืองพระนคร อายุสมัย
ศิลปะพระโค พ.ศ. 1420-1440
ศิลปะบาแค็ง พ.ศ. 1440-1470
ศิลปะเกาะแกร์ พ.ศ. 1465-1490
ศิลปะแปรรูป พ.ศ.1490-1510
ศิลปะบันทายสรี พ.ศ. 1510-1550
ศิลปะคลัง หรือ เกลียง ช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 16
ศิลปะบาปวน พ.ศ. 1560-1630
นครวัด พ.ศ. 1650-1720
บายน พ.ศ. 1720-1780
plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะขอม

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16448493
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3828
212423
3828
16232077
216251
0
16448493
Server Time: 19-09-2021 19:04:21