Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

Rate this item
(5 votes)

kmer2   kmer4   kmer2

en th

การแบ่งแยกและกำหนดอายุของศิลปะเขมร ใช้วิธีการพิจารณาวิวัฒนาการของลวดลายที่ใช้ประดับตกแต่งโบราณสถานเป็นสำคัญ วิธีการดังกล่าวนี้ ฟิลิปป์ สแตร์น (Philip Stern) นำมาใช้เป็นคนแรก และ นางจิลแบรท์ เดอ โคราล เรมุสาต์ (Gilberte de Coral Remusat) ก็เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ใช้วิธีการศึกษาพัฒนาของลวดลายเช่นเดียวกัน

สิ่งที่นักวิชาการทั้ง 2 ท่าน นำมาใช้เปรียบเทียบคือลวดลายที่ปรากฏบนทับหลังและเสาประดับกรอบประตู ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏมาตั้งแต่เริ่มแรกสร้างปราสาทในศิลปะเขมรจนถึงศิลปะในสมัยสุดท้าย นอกจากการศึกษาทางด้านรูปแบบแล้วยังมีการใช้หลักฐานจากศิลาจารึกที่กล่าวถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาช่วยสนับสนุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย

การกำหนดชื่อรูปแบบต่างๆ ในศิลปะเขมรนั้น ส่วนใหญ่แล้วกำหนดจากชื่อของศาสนสถานที่สำคัญ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ สมัยก่อนเมืองพระนคร และ สมัยเมืองพระนคร โดยในช่วงก่อนเมืองพระนครนั้น งานศิลปกรรมมีการกระจายตัวอยู่ตามเมืองต่างๆ ตามความสำคัญในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเริ่มต้นของศิลปะเขมรมีการรับรูปแบบและพัฒนามาจากศิลปะอินเดียตามการเข้ามาของศาสนาและการค้าเป็นสำคัญ ส่วนในสมัยเมืองพระนคร เริ่มตั้งแต่ศิลปะบาแค็งในรัชสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ทรงสร้างเมืองยโศธรปุระขึ้น หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองพระนคร” ในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาศิลปะในสมัยต่างๆ ก็ได้เติบโตและพัฒนาขึ้น ณ เมืองแห่งนี้ จนกระทั่งถึงสมัยบายน ราวพุทธศตวรรษที่ 18 โดยนับเป็นสมัยสุดท้ายของการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเขมรโบราณพร้อมกับการสิ้นสุดสมัยเมืองพระนคร เนื่องจากการแผ่อิทธิพลเข้ามาของอาณาจักรอยุธยา

 

ศิลปะขอม
กลุ่มปราสาทขอม อายุสมัย
ศิลปะก่อนเมืองพระนคร ปราสาทพระโค ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทบากอง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทโลเลย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทบางแค็ง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทกระวาน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทปักษีจำกรง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทบันทายศรี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทแม่บุญตะวันออก ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทแปรรูป ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ศิลปะสมัยเมืองพระนคร ปราสาทบัตชุม ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทเบย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทพิมานอากาศ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทตาแก้ว ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทคลัง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ประตูเมืองพระนคร ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทบาปวน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
ปราสาทนครวัด ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18
ปราสาทบายน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18
ปราสาทนาคพัน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18
ปราสาทตาพรหม ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18
ประตูเมืองนครธม ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18

 

ขื่อเรียกศิลปะเขมรในสมัยต่างๆ
สมัยก่อนเมืองพระนคร อายุสมัย
ศิลปะพนมดา ราวพุทธศตวรรษที่ 12
ศิลปะถาลาบริวัต ราวพุทธศตวรรษที่ 12
ศิลปะสมโบร์ไพรกุก ราวพุทธศตวรรษที่ 12
ศิลปะไพรกเมง ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13
ศิลปะกำพงพระ ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14
ศิลปะกุเลน พ.ศ.1370-1420
ศิลปะสมัยเมืองพระนคร อายุสมัย
ศิลปะพระโค พ.ศ. 1420-1440
ศิลปะบาแค็ง พ.ศ. 1440-1470
ศิลปะเกาะแกร์ พ.ศ. 1465-1490
ศิลปะแปรรูป พ.ศ.1490-1510
ศิลปะบันทายสรี พ.ศ. 1510-1550
ศิลปะคลัง หรือ เกลียง ช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 16
ศิลปะบาปวน พ.ศ. 1560-1630
นครวัด พ.ศ. 1650-1720
บายน พ.ศ. 1720-1780
Read 42898 times
อาจารย์กวิฎ  ตั้งจรัสวงศ์

ที่ทำงาน ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2552 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2553 ภัณฑารักษ์ ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
พ.ศ. 2555 อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

หมวดหมู่ศิลปะขอม

กลุ่มปราสาทขอม

เลือกสถานที่

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะขอม

คำค้น ศิลปะขอม

ANGKOR WAT BAKHENG BANTEAY SREI BAPUON BAYON EAST MEBON KHLEANG LOLEI PRASAT BEI PRASAT KRAVAN PREAH KO PRE RUP ROLUOS TA PROHM กัมพูชา ขุนนางเป็นผู้ให้สร้าง ทวารบาล ทับหลัง ปราสาทกระวาน ปราสาทตาพรหม ปราสาทนครวัด ปราสาทบนฐานเป็นชั้น ปราสาทบริวาร ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบายน ปราสาทบาแค็ง ปราสาทประจำมุม ปราสาทประธาน ปราสาทพระโค ปราสาทหิน ปราสาทอิฐ ปราสาทแปรรูป ปราสาทแม่บุญตะวันออก พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 พระเจ้าราเชนทรวรมัน พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 15 พุทธศตวรรษที่ 16 พุทธศตวรรษที่ 17 พุทธศตวรรษที่ 18 มหิธรวรมัน ศิลปะคลัง ศิลปะนครวัด ศิลปะบันทายสรี ศิลปะบาปวน ศิลปะบายน ศิลปะบาแค็ง ศิลปะพระโค ศิลปะแปรรูป ศูนย์กลางจักรวาล หน้าบัน หริหราลัย เขาพระสุเมรุ เทพประจำทิศ เสาประดับกรอบประตู โลเลย ไวษณพนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

16441961
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209719
0
209719
16232077
209719
0
16441961
Server Time: 18-09-2021 01:28:17