Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเณย์ กำลังทำการปรับปรุงบางส่วน ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ news

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก

ศิลปะอยุธยา

พระปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี เป็นเจดีย์ทรงปรางค์ซึ่งเป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากปราสาทในศิลปะเขมร แต่มีรูปทรงที่เพรียวกว่าและเป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนา หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ส่วนฐานก่อเป็นฐานบัวลูกฟักซ้อนลดหลั่นกันจำนวน ๓ ชั้น ส่วนกลางประกอบด้วยเรือนธาตุที่มีมุขยื่นออกมาทางตะวันออก ส่วนบนมีการซ้อนชั้นแสดงถึงคติความเชื่อเรื่องปราสาทหรืออาคารฐานันดรสูง ตัวอาคารใช้วัสดุที่หลากหลายในการก่อสร้าง เช่น หินทราย ศิลาแลง และอิฐ มีลวดลายปูนปั้นประดับในส่วนต่างๆ ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยภาพปูนปั้นพุทธประวัติที่หน้าบันบางแห่ง พระปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรีถือเป็นรูปแบบระยะแรกของเจดีย์ทรงปรางค์ในประเทศไทยที่พัฒนารูปแบบสืบมาจากปราสาทในวัฒนธรรมเขมร ก่อนที่จะวิวัฒนาการไปสู่เจดีย์ทรงปรางค์ในสมัยอยุธยาตอนต้นต่อไป
วัดพระศรีสรรเพชญเป็นวัดในบริเวณพระราชวังโบราณกรุงศรีอยุธยาที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา อันเป็นแนวคิดเดียวกับการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในสมัยรัตนโกสินทร์ สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ พระวิหารหลวงซึ่งเคยประดิษฐานพระศรีสรรเพชญซึ่งเป็นพระพุทธรูปประธาน ในปัจจุบันเหลือเพียงซากฐาน กับเจดีย์ประธานของวัดซึ่งมีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ๓ องค์เรียงกัน องค์ประกอบที่สำคัญของเจดีย์ได้แก่ มาลัยเถาซึ่งเป็นส่วนรองรับองค์ระฆังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะอยุธยา องค์ระฆังขนาดใหญ่ บัลลังก์สี่เหลี่ยม ก้านฉัตรที่มีเสาหารล้อมรอบ ปล้องไฉน และปลียอด
Page 1 of 3

หมวดหมู่ศิลปะไทย

ศิลปะไทย,ศิลปะทวารวดี,ศิลปะศรีวิชัย,ศิลปะหริภุญชัย,ศิลปะเขมรในประเทศไทย,ศิลปะล้านนา,ศิลปะล้านช้าง,ศิลปะสุโขทัย,ศิลปะอยุธยา,ศิลปะรัตนโกสินทร์

เลือกสถานที่ศิลปะไทย

plg_search_content_improved
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - Newsfeeds
Search - Weblinks
Search - K2

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความศิลปะไทย

 • พระปรางค์สามยอด
  พระปรางค์สามยอด พระปรางค์สามยอดประกอบด้วยปราสาท ๓ องค์เรียงกันในแนวเหนือ – ใต้ แต่ละองค์เชื่อมต่อกันด้วยฉนวนหรือมุขกระสัน สร้างด้วยศิลาแลงซึ่งมีลักษณะที่เป็นรูพรุนและแข็งแกร่ง จึงใช้ลวดลายปูนปั้นในการประดับสถาปัตยกรรม นักวิชาการเชื่อว่าพระปรางค์สามยอดสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘…
  Written on วันพุธ, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๒:๓๐
 • ธรรมศาลา
  ธรรมศาลา กลุ่มปราสาทตาเมือนสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ มีอาคารประเภทหนึ่งเรียกว่า ธรรมศาลา สันนิษฐานว่าประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๒ ส่วน คือ…
  Written on วันพุธ, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๒:๑๐
 • วัดเจดีย์ซาว
  วัดเจดีย์ซาว วัดเจดีย์ซาว หรือวัดเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่ ต. ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง "ซาว" แปลว่า…
  Written on วันพุธ, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๙:๐๘
 • โขงวัดพระธาตุลำปางหลวง
  โขงวัดพระธาตุลำปางหลวง โขงหรือประตูทางเข้าวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นตัวอย่างสำคัญและมีความสมบูรณ์และงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในศิลปะล้านนา แนวคิดในการสร้างเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อเรื่องปราสาทซึ่งแสดงความเป็นฐานันดรสูงของสถานที่และสิ่งที่ประดิษฐานอยู่ภายใน โขงมีลักษณะเช่นเดียวกับกู่หรืออาคารทรงปราสาทที่ประดิษฐานพระพุทธรูป คือมีการซ้อนชั้นของเรือนธาตุและหลังคาลาด หากแต่มีช่องทางให้ผ่านเข้าออกได้ ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นที่เป็นลวดลายพรรณพฤกษาที่มีลักษณะเป็นลายโปร่งคล้ายลายฉลุ ตำแหน่งของลวดลายที่สำคัญ เช่น ลาย กาบบน…
  Written on วันพุธ, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๘:๓๓
 • จิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
  จิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ ภายในวิหารลายคำซึ่งประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๕ เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีที่สำคัญ ๒ เรื่อง คือ…
  Written on วันพุธ, ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๙:๕๕

คำค้น

Borobudur Candi Arjun Candi Jago Candi Kalasan Candi Kidal Candi Mendut Candi Panataran Candi Parambanan Candi Sari Candi Sewu Dieng Plateau Pura Besakhih Pura Kehen กฤษณะ จันทิ จันทิเมนดุต ชวาภาคกลางตอนกลาง ชวาภาคกลางตอนปลาย ชาดก ฐานเป็นชั้น ธยานิพุทธ น้ำพุ ปหรรปุระ พื้นเมือง พุทธประวัติ พุทธมหายาน ภาพเล่าเรื่อง มณฑล มหาภารตะ มัชฌปาหิต ระบบตรีกาย ระบบพระพุทธเจ้าสามระดับ ระบบภูมิสาม รัดอก รามายณะ ลลิตวิสตระ ลัทธิเทวราชา ลานประทักษิณ วิมานอินเดียใต้ วิษณุ ศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ศิลปะชวาภาคตะวันออก ศิลปะบาหลี ศูนย์กลางจักรวาล สถูปิกะ สระน้ำ สิงหาส่าหรี หน้ากาล อมลกะ อวโลกิเตศวร อาคารจำลอง อาคารทรงเมรุ ฮินดู เขาพระสุเมรุ เรือนธาตุ เรือนธาตุจำลอง แผนผังกากบาท แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไวษณพนิกาย ไศวนิกาย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเซียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 4.0 International.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ http://www.art-in-sea.com/.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://www.art-in-sea.com/

ติดต่อศูนย์ศิลปกรรม

logo-1คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2224 7684 โทรสาร 0 2226 5355

Statistics

5961808
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
88784
0
88784
5872859
88784
343906
5961808
Server Time: 17-12-2017 20:40:41